THL:n avoin koronavirusdata ja sairaanhoitopiirikohtainen .svg-dashboard

open data
data
open data
avoin data
covid19
R
dataviz
suomeksi
Tekijä
Julkaistu

29. maaliskuuta 2020

THL julkaisi 27.3 perjantaina karttasovelluksen, josta voi seurata varmistettujen koronatapauksia sairaanhoitopiireittäin. Samalla THL alkoi julkaista sovelluksen käyttämää dataa avoimena rajapinnan kautta: https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/avoin-data/varmistetut-koronatapaukset-suomessa-covid-19-.

Päivää myöhemmn Bob Rudis julkaisi Twitterissä New York Timesin koronavirusdataa käyttävän dashboardin ja sen tekevän R-skriptin. Dashboard tai pikemminkin kuva on .svg-muodossa eli se skaalautuu mukavasti näytön koon mukaan.

Yhdistin amerikkalaisen koodin ja suomalaisen datan ja tein vastaavan tänne: data.markuskainu.fi/covid19/ . Kuva päivittyy kerran päivässä 9.30, samaan aikaan THL:n karttasovelluksen kanssa.

Tässä kuva ja kuvan alla koodi kuvan tekemiseen R:llä!

[/kode]
library(stringi)
library(patchwork)
library(hrbrthemes)
library(tidyverse)
library(jsonlite)

fontname <- "PT Sans"
Sys.setlocale("LC_ALL", "fi_FI.utf8")

cols(
 Alue = col_character(),
 Aika = col_date(format = ""),
 val = col_double()
) -> cov_cols

xdf_raw <- read_csv2("https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19case/fact_epirapo_covid19case.csv?row=dateweek2020010120201231-443702L&column=hcd-444832#", col_types = cov_cols)
xdf <- xdf_raw %>% 
 # filter(!grepl("Kaikki", Alue)) %>% 
 rename(date = Aika, 
     shp = Alue, 
     day_cases = val) %>% 
 group_by(shp) %>% 
 arrange(shp,date) %>% 
 filter(!is.na(day_cases)) %>% 
 mutate(total_cases = cumsum(day_cases))

xdf %>% 
 filter(total_cases != 0) %>%
 arrange(shp,date) %>% 
 group_by(shp, date) %>% 
 arrange(date) %>% 
 mutate(
  idx = 1:n()
 ) %>% 
 ungroup() %>% 
 arrange(shp, idx) -> gdf

gdf %>% 
 group_by(shp) %>% 
 filter(date == max(date)) %>% # last observation
 ungroup() %>% 
 arrange(desc(total_cases)) %>% # largest to smallest
 pull(shp) %>% # make a combo graph for each shp
 map(~{
  
  cur <- filter(gdf, shp == .x)
  rest <- filter(gdf, shp != .x)
  
  # log10 cumulative line
  
  ggplot(cur) +
   geom_path(
    data = rest, 
    aes(date, total_cases, group = shp),
    color = ft_cols$gray, size = 0.35, alpha = 1/2
   ) +
   geom_path(data = cur, aes(date, total_cases), size = 1) +
   scale_x_date(position = "top") +
   scale_y_log10(
    breaks = c(1, 10, 100, 1000, 10000),
    label = c("1", "10", "100", "1K", "10K")
   ) +
   labs(x = NULL, y = NULL, subtitle = .x) +
   # theme_ipsum_es(grid="XY", subtitle_family = font_es_bold, subtitle_face = "bold") +
   theme_ipsum_es(grid="XY", subtitle_family = fontname, base_family = fontname, subtitle_face = "bold") +
   theme(panel.spacing = unit(0, "lines")) +
   theme(panel.spacing.y = unit(0, "lines")) +
   theme(axis.text.x = element_text(size = 12)) +
   theme(plot.margin = margin(10, 10, 6, 10)) -> gg2
  
  # individual day counts bars 
  
  ggplot(cur) +
   geom_segment(aes(date, 0, xend = date, yend = day_cases)) +
   scale_x_date(limits = range(gdf$date)) +
   labs(x = NULL, y = NULL) + 
   # theme_ipsum_es(grid="Y", axis_text_size = 6) +
   theme_ipsum_es(grid="Y", axis_text_size = 6, base_family = fontname) +
   theme(axis.text.x = element_blank()) +
   theme(panel.spacing = unit(0, "lines")) +
   theme(panel.spacing.y = unit(0, "lines")) +
   theme(plot.margin = margin(0, 10, 18, 10)) -> gg3
  
  # combine them
  
  gg2 + gg3 +
   plot_layout(
    ncol = 1,
    heights = c(5, 1)
   ) 
  
 }) -> gg_x

tf1 <- "./shp.svg"
file.create(tf1)

# svglite::svglite(tf1, width = 14, height = 25)
wrap_plots(gg_x, ncol = 3) +
 plot_annotation(
  title = "SARS-Cov-2 -tapausten aikasarjat sairaanhoitopiireittäin",
  subtitle = sprintf("Jokaisen paneelin ylempi kuva esittää vahvistettujen koronatapausten kertymän sairaanhoitopiireittäin logaritmisella asteikolla\nAlempi kuva näyttää näyttää päivittäiset tapausmäärät (huomaa vaihteleva y-akseli).\nSairaanhoitopiirit järjestetty tapausmäärien mukaan suurimmasta pienimpään\nPäivitetty: %s (Päivittyy joka aamu 9.30)\nDatan uusin päivä: %s",Sys.time(),max(gdf$date)),
  caption = "Data: THL <https://sampo.thl.fi/pivot/prod/api/epirapo/covid19case.json>;\nKoodin lähde: <https://rud.is/>",
  theme = theme_minimal(base_family = fontname, base_size = 15) + theme(plot.title = element_text(face = "bold", size = 20))
 ) -> pp
ggsave(filename = tf1, plot = pp, width = 14, height = 32) 

frs::svg_googlefonts(tf1, "PT Sans", new_svgfile = "./shp-with-fonts.svg")

Uudelleenkäyttö

Viittaus

BibTeX-viittaus:
@online{kainu2020,
 author = {Kainu, Markus},
 title = {THL:n avoin koronavirusdata ja sairaanhoitopiirikohtainen
  .svg-dashboard},
 date = {2020-03-29},
 url = {https://markuskainu.fi/posts/2020-03-29-thl-covid-data},
 langid = {fi}
}
Viitatkaa tähän teokseen seuraavasti:
Kainu, Markus. 2020. “THL:n avoin koronavirusdata ja sairaanhoitopiirikohtainen .svg-dashboard.” March 29, 2020. https://markuskainu.fi/posts/2020-03-29-thl-covid-data.