THL:n avoin koronavirusdata ja sairaanhoitopiirikohtainen .svg-dashboard

open data
Author

Markus Kainu

Published

March 29, 2020

THL julkaisi 27.3 perjantaina karttasovelluksen, josta voi seurata varmistettujen koronatapauksia sairaanhoitopiireittäin. Samalla THL alkoi julkaista sovelluksen käyttämää dataa avoimena rajapinnan kautta: https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/aineistot-ja-palvelut/avoin-data/varmistetut-koronatapaukset-suomessa-covid-19-.

Päivää myöhemmn Bob Rudis julkaisi Twitterissä New York Timesin koronavirusdataa käyttävän dashboardin ja sen tekevän R-skriptin. Dashboard tai pikemminkin kuva on .svg-muodossa eli se skaalautuu mukavasti näytön koon mukaan.

Yhdistin amerikkalaisen koodin ja suomalaisen datan ja tein vastaavan tänne: data.markuskainu.fi/covid19/ . Kuva päivittyy kerran päivässä 9.30, samaan aikaan THL:n karttasovelluksen kanssa.

Tässä kuva ja kuvan alla koodi kuvan tekemiseen R:llä!

</>
library(stringi)
library(patchwork)
library(hrbrthemes)
library(tidyverse)
library(jsonlite)

fontname <- "PT Sans"
Sys.setlocale("LC_ALL", "fi_FI.utf8")

cols(
 Alue = col_character(),
 Aika = col_date(format = ""),
 val = col_double()
) -> cov_cols

xdf_raw <- read_csv2("https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19case/fact_epirapo_covid19case.csv?row=dateweek2020010120201231-443702L&column=hcd-444832#", col_types = cov_cols)
xdf <- xdf_raw %>% 
 # filter(!grepl("Kaikki", Alue)) %>% 
 rename(date = Aika, 
     shp = Alue, 
     day_cases = val) %>% 
 group_by(shp) %>% 
 arrange(shp,date) %>% 
 filter(!is.na(day_cases)) %>% 
 mutate(total_cases = cumsum(day_cases))

xdf %>% 
 filter(total_cases != 0) %>%
 arrange(shp,date) %>% 
 group_by(shp, date) %>% 
 arrange(date) %>% 
 mutate(
  idx = 1:n()
 ) %>% 
 ungroup() %>% 
 arrange(shp, idx) -> gdf

gdf %>% 
 group_by(shp) %>% 
 filter(date == max(date)) %>% # last observation
 ungroup() %>% 
 arrange(desc(total_cases)) %>% # largest to smallest
 pull(shp) %>% # make a combo graph for each shp
 map(~{
  
  cur <- filter(gdf, shp == .x)
  rest <- filter(gdf, shp != .x)
  
  # log10 cumulative line
  
  ggplot(cur) +
   geom_path(
    data = rest, 
    aes(date, total_cases, group = shp),
    color = ft_cols$gray, size = 0.35, alpha = 1/2
   ) +
   geom_path(data = cur, aes(date, total_cases), size = 1) +
   scale_x_date(position = "top") +
   scale_y_log10(
    breaks = c(1, 10, 100, 1000, 10000),
    label = c("1", "10", "100", "1K", "10K")
   ) +
   labs(x = NULL, y = NULL, subtitle = .x) +
   # theme_ipsum_es(grid="XY", subtitle_family = font_es_bold, subtitle_face = "bold") +
   theme_ipsum_es(grid="XY", subtitle_family = fontname, base_family = fontname, subtitle_face = "bold") +
   theme(panel.spacing = unit(0, "lines")) +
   theme(panel.spacing.y = unit(0, "lines")) +
   theme(axis.text.x = element_text(size = 12)) +
   theme(plot.margin = margin(10, 10, 6, 10)) -> gg2
  
  # individual day counts bars 
  
  ggplot(cur) +
   geom_segment(aes(date, 0, xend = date, yend = day_cases)) +
   scale_x_date(limits = range(gdf$date)) +
   labs(x = NULL, y = NULL) + 
   # theme_ipsum_es(grid="Y", axis_text_size = 6) +
   theme_ipsum_es(grid="Y", axis_text_size = 6, base_family = fontname) +
   theme(axis.text.x = element_blank()) +
   theme(panel.spacing = unit(0, "lines")) +
   theme(panel.spacing.y = unit(0, "lines")) +
   theme(plot.margin = margin(0, 10, 18, 10)) -> gg3
  
  # combine them
  
  gg2 + gg3 +
   plot_layout(
    ncol = 1,
    heights = c(5, 1)
   ) 
  
 }) -> gg_x

tf1 <- "./shp.svg"
file.create(tf1)

# svglite::svglite(tf1, width = 14, height = 25)
wrap_plots(gg_x, ncol = 3) +
 plot_annotation(
  title = "SARS-Cov-2 -tapausten aikasarjat sairaanhoitopiireittäin",
  subtitle = sprintf("Jokaisen paneelin ylempi kuva esittää vahvistettujen koronatapausten kertymän sairaanhoitopiireittäin logaritmisella asteikolla\nAlempi kuva näyttää näyttää päivittäiset tapausmäärät (huomaa vaihteleva y-akseli).\nSairaanhoitopiirit järjestetty tapausmäärien mukaan suurimmasta pienimpään\nPäivitetty: %s (Päivittyy joka aamu 9.30)\nDatan uusin päivä: %s",Sys.time(),max(gdf$date)),
  caption = "Data: THL <https://sampo.thl.fi/pivot/prod/api/epirapo/covid19case.json>;\nKoodin lähde: <https://rud.is/>",
  theme = theme_minimal(base_family = fontname, base_size = 15) + theme(plot.title = element_text(face = "bold", size = 20))
 ) -> pp
ggsave(filename = tf1, plot = pp, width = 14, height = 32) 

frs::svg_googlefonts(tf1, "PT Sans", new_svgfile = "./shp-with-fonts.svg")

Reuse

CC BY 4.0

Citation

BibTeX citation:
@online{kainu2020,
 author = {Markus Kainu},
 editor = {},
 title = {THL:n Avoin Koronavirusdata Ja Sairaanhoitopiirikohtainen
  .svg-Dashboard},
 date = {2020-03-29},
 url = {https://markuskainu.fi/posts/2020-03-29-thl-covid-data},
 langid = {en}
}
For attribution, please cite this work as:
Markus Kainu. 2020. “THL:n Avoin Koronavirusdata Ja Sairaanhoitopiirikohtainen .svg-Dashboard.” March 29, 2020. https://markuskainu.fi/posts/2020-03-29-thl-covid-data.