Eduskuntavaalit 2019: Helsingin äänestysalueiden top 3

data analysis
Author

Markus Kainu

Published

April 15, 2019

Äänestysaluekohtaiset mitalisijat Helsingissä 2019 eduskuntavaaleissa. Alueen väri kertoo voittajan, siirrä osoitin alueen päälle nähdäksesi kolme parasta. Lähdekoodi kartan alla!

Lähdekoodi

</>
library(tidyverse)
library(leaflet)
library(htmlwidgets)
library(glue)
library(sf)
flie <- tempfile()
download.file("https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2019/ekv-2019_ehd_maa.csv.zip", flie)
tmpdir <- tempdir()
unzip(zipfile = flie, exdir = tmpdir)
dat <- read_csv2(glue("{tmpdir}/ekv-2019_aea_maa.csv"), col_names = FALSE)
dat_hel <- dat %>% 
 # valitaan vaan Helsingin äänet JA 
 filter(X6 == "HEL", 
     # ainoastaan äänestyspaikkakohtaiset tiedot
     !grepl("\\*", X5),
     nchar(X5) == 4) %>% 
 select(X5,X6,X15,X16,X18,X19,X35) %>%
 # Merkistöenkoodaukset
 mutate(X19 = iconv(x = X19, from = "Windows-1252", to = "UTF-8"),
     X18 = iconv(x = X18, from = "Windows-1252", to = "UTF-8"),
     X16 = iconv(x = X16, from = "Windows-1252", to = "UTF-8"),
     # äänimäärä ja ehdokasnumero kokonaisluvuiksi
     X35 = as.integer(X35),
     X15 = as.integer(X15)) 

dat_alue <- dat_hel %>%  
 # lasketaan uurnakohtaiset summat
 group_by(X5) %>% 
 mutate(X35_summa = sum(X35, na.rm = TRUE)) %>%
 ungroup() %>% 
 # Lasketaan kullekin uurnalla ja ehdokkaalle ääniosuus
 mutate(osuus = round(X35 / X35_summa*100, 1)) %>% 
 group_by(X5,X16) %>% 
 arrange(desc(osuus)) %>% 
 slice(1:3) %>% 
 mutate(rank = 1:n()) %>% 
 ungroup() %>% 
 mutate(nimi = paste(X18,X19)) %>% 
 select(X5,X16,nimi,X35,rank,osuus) %>% 
 arrange(X5,rank)

dat_alue_voittaja <- dat_alue %>% filter(rank == 1)
dat_alue_top3 <- dat_alue %>% 
 mutate(nimi = glue("{nimi} {osuus} % {X35} ääntä")) %>%
 select(-osuus,- X35) %>% 
 spread(key = rank, value = nimi) %>% 
 setNames(c("X5","X16","t1","t2","t3"))

# äänestysalueet
hel_aanestysalueet <- readRDS(url("https://gitlab.com/muuankarski/kelagis_data/raw/master/rds/sf17_hel_aanestysalue.RDS"))

dat_kartta_top3 <- left_join(hel_aanestysalueet, dat_alue_top3, by = c("tunnus" = "X5"))
dat_kartta_voittaja <- left_join(hel_aanestysalueet, dat_alue_voittaja, by = c("tunnus" = "X5"))

pal <- leaflet::colorFactor(palette = "Set3", domain = factor(dat_kartta_voittaja$nimi))

labels <- sprintf(
 "<italic>%s</italic><br/><strong>1. %s</strong><br/>2. %s<br/>3. %s<br/>",
 dat_kartta_top3$nimi_fi, dat_kartta_top3$t1, dat_kartta_top3$t2, dat_kartta_top3$t3
) %>% lapply(htmltools::HTML)

leaflet(dat_kartta_voittaja) %>% 
 addProviderTiles(provider = providers$CartoDB.Positron) %>% 
 addPolygons(fillColor = ~pal(factor(nimi)),
       color = "white",
       weight = 1,
       opacity = 1,
       dashArray = "3",
       fillOpacity = 0.4,
       highlight = highlightOptions(
        weight = 2,
        color = "#666",
        dashArray = "",
        fillOpacity = 0.4,
        bringToFront = TRUE),
       label = labels,
       labelOptions = labelOptions(opacity = .7,
                     style = list("font-weight" = "normal",
                            padding = "2px 4px"),
                     textsize = "12px",
                     direction = "auto")
 ) %>% 
 addLegend(pal = pal, values = ~nimi, opacity = 0.7, title = "Äänestysalueen suosituin ehdokas",
      position = "bottomright")

Reuse

CC BY 4.0

Citation

BibTeX citation:
@online{kainu2019,
 author = {Markus Kainu},
 editor = {},
 title = {Eduskuntavaalit 2019: {Helsingin} Äänestysalueiden Top 3},
 date = {2019-04-15},
 url = {https://markuskainu.fi/posts/2019-04-15-helsingin_aanestysalueet-top3},
 langid = {en}
}
For attribution, please cite this work as:
Markus Kainu. 2019. “Eduskuntavaalit 2019: Helsingin Äänestysalueiden Top 3.” April 15, 2019. https://markuskainu.fi/posts/2019-04-15-helsingin_aanestysalueet-top3.