Presidentinvaalit 2024 I kierros Helsingissä: ehdokkaiden kannatus äänestysalueittain ja naapuriäänestysalueittain

data analysis
R
election
vaalit
presidentinvaalit2024
avoin data
open data
Tekijä
Julkaistu

29. tammikuuta 2024

Oikeusministeriön vaalien tulospalvelusta on ladattavissa ensimmäisen kierroksen tulosdatat. Alla kartta jossa kunnan väri kertoo suosituimman ehdokkaan ja siirtämällä osoittimen äänestysalueen päälle näet kuvan ehdokkaiden kannatuksesta sekä kyseisellä äänestysalueella että sen naapureissa. Äänestysalueiden rajat https://kartta.hel.fi/avoindata/2024_PKS_aanestysaluejako.zip.

[/kode]
if (!file.exists("./2024-pressa-kierros-I-helsinki.RData")){
library(tidyverse)
library(leaflet)
library(htmlwidgets)
library(glue)
library(sf)

# 2024
flie <- "tpv-2024_1_ehd_maa.csv.zip"
urli <- "https://tulospalvelu.vaalit.fi/TPV-2024_1/tpv-2024_1_ehd_maa.csv.zip"
download.file(urli, flie)
unzip(zipfile = flie, exdir = "./")
# fs::dir_ls(tmpdir)
dat <- read_csv2("./tpv-2024_1_aea_maa.csv", col_names = FALSE)
dat23 <- dat %>% 
 filter(X3 == "091") %>% 
  # äänimäärä ja ehdokasnumero kokonaisluvuiksi
 mutate(X3 = as.integer(X3),
     X35 = as.integer(X35),
     X38 = as.integer(X38),
     tunnus = gsub("^0+", "", X5)
     ) %>% 
 # vaalipiirit veks
 filter(!is.na(X3)) %>% 
 # Merkistöenkoodaukset
 mutate(
  X16 = iconv(x = X16, from = "Windows-1252", to = "UTF-8"),
  X17 = iconv(x = X17, from = "Windows-1252", to = "UTF-8"),
  X19 = iconv(x = X19, from = "Windows-1252", to = "UTF-8"),
  X18 = iconv(x = X18, from = "Windows-1252", to = "UTF-8"),
  ) %>% 
 select(X5,tunnus,X16,X18,X19,X35) %>% #print(n = 100)
 mutate(ehdokas = paste0(X18," ", X19)) %>% 
 group_by(tunnus) %>% 
 mutate(osuus = round(X35 / sum(X35) * 100,1)) %>% 
 arrange(desc(osuus)) %>% 
 mutate(rank = 1:n()) %>% 
 ungroup() %>% 
 select(tunnus,X16,ehdokas,X35,osuus,rank)

flie <- "2024_PKS_aanestysaluejako.zip"
urli <- "https://kartta.hel.fi/avoindata/2024_PKS_aanestysaluejako.zip"
download.file(urli, flie)
unzip(zipfile = flie, exdir = "./")
fs::dir_ls("./", recurse = T) %>% 
 .[grepl("shp", .)] -> shp_path 
hel_aan <- st_read(dsn = shp_path, quiet = TRUE)
hel_aan <- st_transform(hel_aan, crs = 3067) %>% 
 # kalasatama
 mutate(nimi = ifelse(nimi == "KALASTATAMA A", "KALASATAMA A", nimi),
     nimi = ifelse(nimi == "KALASTATAMA B", "KALASATAMA B", nimi)
     )


levelit_ehdokas <- dat23 %>% 
 group_by(ehdokas) %>% 
 summarise(X35 = sum(X35)) %>% 
 arrange(desc(X35)) %>% 
 pull(ehdokas)
 
dat_kartta <- right_join(hel_aan, dat23)

# tehdään png-kuvat labeleihin
# fs::dir_create("../../images/png_labs_vaalit2023")
kuntanimet <- unique(dat23$tunnus)
for (i in seq(kuntanimet)){
 print(paste0(i,"/",length(kuntanimet)))
 
 this_muni <- hel_aan %>% filter(tunnus == kuntanimet[i])
 this_nimi <- dat23$X16[i]
 
 naapurikunnat <- sf::st_intersection(hel_aan,this_muni) %>%
  sf::st_drop_geometry() %>% 
  count(tunnus) %>% pull(tunnus)
 if (length(naapurikunnat) == 0) next()
 
 naapurikunnat_shape <- hel_aan %>% 
  filter(tunnus %in% naapurikunnat)
 # naapurikunnat_nimet <- naapurikunnat_shape$nimi
 
 dat_tmp <- dat23[dat23$tunnus %in% naapurikunnat,]
 
 levelit_ehdokas <- dat_tmp %>% filter(tunnus == kuntanimet[i]) %>% arrange(desc(X35)) %>% pull(ehdokas)
 
 dat_tmp$ehdokas <- factor(dat_tmp$ehdokas, 
              levels = levelit_ehdokas)
 aluenimet <- unique(dat_tmp[dat_tmp$tunnus %in% naapurikunnat,]$X16)
 
 levelit_kunta <- c(this_nimi, aluenimet[!aluenimet %in% this_nimi]) |> rev()
 dat_tmp$X16 <- factor(dat_tmp$X16, levels = levelit_kunta)
 naapurikunnat_shape$nimi <- factor(naapurikunnat_shape$nimi, levels = toupper(levelit_kunta)) |> rev()

p <- ggplot(data = dat_tmp,
    aes(x = osuus, y =X16, fill = X16)) + 
  geom_col() +
 geom_text(aes(x = 15, label = paste0(osuus, "%")), family = "Space Mono", size = 2.5) +
 facet_wrap(~ehdokas) +
 # hrbrthemes::scale_fill_ipsum() + #scale_fill_brewer(palette = "Set1") +
 hrbrthemes::theme_ipsum_rc(base_size = 9, grid = "XY", plot_title_size = 18, strip_text_size = 8,
               base_family = "Space Mono") +
 theme(legend.position = "none",
    plot.margin = unit(c(1,1,1,1), "mm"), 
    legend.key.size = unit(4, "mm"),
    plot.background = element_rect(fill = "transparent", color = NA),
    panel.background = element_rect(fill = "transparent", color = NA)) +
 labs(y = NULL, x = "kannatus (%)") +
 theme(panel.spacing = unit(0.1, "mm"))

p1 <- ggplot(naapurikunnat_shape, aes(label = nimi, fill = nimi)) + geom_sf() + 
 geom_sf_text(family = "Space Mono", size = 2.5) +
 hrbrthemes::theme_ipsum_rc(base_size = 9, grid_col = "white", 
               plot_title_size = 18, 
               base_family = "Space Mono") +
 theme(axis.title.x = element_blank(),
    axis.title.y = element_blank(),
    axis.text.x = element_blank(),
    axis.text.y = element_blank(),
    legend.position = "none")

pp <- patchwork::wrap_plots(p,p1, widths = c(0.55,.45)) + patchwork::plot_annotation(
 title = paste0(this_nimi, " ja naapurialueet"), 
 subtitle = "Ehdokkaat järjestetty äänestysalueen\nkokonaisäänimäärän mukaan", 
 theme = hrbrthemes::theme_ipsum_rc(base_size = 9, grid_col = "white", 
               plot_title_size = 18, 
               base_family = "Space Mono")
)

# p
ggsave(filename = glue("./png_labs/{kuntanimet[i]}.png"), plot = pp, width = 9, height = 7, dpi = 120)
}

save.image(file = "./2024-pressa-kierros-I-helsinki.RData")
}

library(tidyverse)
library(leaflet)
library(htmlwidgets)
library(glue)
library(sf)

load(file = "2024-pressa-kierros-I-helsinki.RData")

dat_alue <- dat_kartta %>%  
 # lasketaan kuntakohtaiset summat
 group_by(tunnus) %>% 
 filter(osuus == max(osuus, na.rm = FALSE)) %>%
 ungroup() %>% 
 select(tunnus,X16,ehdokas,osuus,X35,rank) %>% 
 sf::st_transform(4326)

# puoluekohtaiset kannatukset

library(tidyverse)
library(leaflet)
library(htmlwidgets)
library(glue)
library(sf)
pal <- leaflet::colorFactor(palette = "Set1", domain = factor(dat_alue$ehdokas))

labels <- sprintf(
 '<div class="card" style="width: auto;">
 <div class="card-body">
  <img src ="png_labs/%s.png">
 </div>
</div>',
dat_alue$tunnus
) %>% lapply(htmltools::HTML)


leaflet(dat_alue
    ) %>% 
 addTiles(options = tileOptions(opacity = .4)) %>% 
 # addProviderTiles(provider = providers$CartoDB.Positron) %>% 
 # leaflet::setView(lng = 25.25,lat = 61.742, zoom = 4) %>% 
 addPolygons(fillColor = ~pal(factor(ehdokas)),
       color = "white",
       weight = 1,
       opacity = 1,
       dashArray = "3",
       fillOpacity = 0.4,
       highlight = highlightOptions(
        weight = 2,
        color = "#666",
        dashArray = "",
        fillOpacity = 0.4,
        bringToFront = TRUE),
       label = labels,
       labelOptions = labelOptions(opacity = .7,
                     style = list("font-weight" = "normal",
                            "font-family" = "Courier New",
                            "padding" = "0px"),
                     textsize = "12px",
                     direction = "auto")
 ) %>% 
 addLegend(pal = pal, values = ~ehdokas, opacity = 0.7, title = "Kunnan suosituin ehdokas",
      position = "bottomright") %>% 
 leaflet.extras::addFullscreenControl()

Uudelleenkäyttö

Viittaus

BibTeX-viittaus:
@online{kainu2024,
 author = {Kainu, Markus},
 title = {Presidentinvaalit 2024 I kierros Helsingissä: ehdokkaiden
  kannatus äänestysalueittain ja naapuriäänestysalueittain},
 date = {2024-01-29},
 url = {https://markuskainu.fi/posts/2024-01-29-presidentinvaalit-helsinki},
 langid = {fi}
}
Viitatkaa tähän teokseen seuraavasti:
Kainu, Markus. 2024. “Presidentinvaalit 2024 I kierros Helsingissä: ehdokkaiden kannatus äänestysalueittain ja naapuriäänestysalueittain.” January 29, 2024. https://markuskainu.fi/posts/2024-01-29-presidentinvaalit-helsinki.