Tilastokeskuksen ja Maanmittauslaitoksen OCP API Features rajapintojen hyödyntäminen R-kielellä

ogc api
spatial
data
R
maastotietokanta
tilastokeskus
mml
Tekijä
Julkaistu

25. tammikuuta 2023

Mikäli Open Geospatial Consortiumin rajapintastandardit eivät ole tuttuja, asiaan perehtyminen kannattaa aloittaa Jari Reinin artikkelista OGC API Features määrittelee uudet suuntaviivat rajapintapalveluille (Positio 1/2020).

Sekä Maanmittauslaitos että Tilastokeskus ovat alkaneet jakamaan avoimia aineistojaan aikaisempien WFS-rajapintojen rinnalle myös OGC API Features standardia mukaisilla rajapinnoilla.

Tilastokeskuksen hallinnollisten aluerajojen rajapinnat

Tilastokeskuksen Avoimet paikkatietoaineistot -sivulla tilannetta kuvataan

Tilastokeskuksen aineistot ovat saatavilla WMS- ja WFS-rajapinnalta. Osa aineistosta on saatavana myös INSPIRE-direktiivin mukaisessa muodossa sekä WMS-rajapinnalta että uudentyyppiseltä OGC API Features -rajapinnalta.

Tässä esimerkissä olemme kiinnostuneet vuoden 2022 kuntajaosta. wfs-rajapinnasta se löytyy polusta http://geo.stat.fi/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=getFeature&typename=tilastointialueet%3Akunta4500k_2022. Sen voi lukea R:ään suoraan sf::st_read()-funktiolla. Koska GML-data ei sisällä tietoa koordinaattijärjestelmästä, se täytyy erikseen asettaa lukemisen yhteydessä. Tiedän että Tilastokeskuksen kuntarajoille se on epsg:3067 (ETRS89 / TM35FIN)

library(sf)
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(patchwork)
library(purrr)
library(kableExtra)
library(knitr)
library(httr2)
library(mapview)

muni_wfs <- st_read("http://geo.stat.fi/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=getFeature&typename=tilastointialueet%3Akunta4500k_2022", crs = 3067)
Reading layer `kunta4500k_2022' from data source 
 `http://geo.stat.fi/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=getFeature&typename=tilastointialueet%3Akunta4500k_2022' 
 using driver `GML'
Simple feature collection with 309 features and 6 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension:   XY
Bounding box: xmin: 83747.59 ymin: 6637032 xmax: 732907.7 ymax: 7776431
Projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)
head(muni_wfs)
Simple feature collection with 6 features and 6 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension:   XY
Bounding box: xmin: 250110.7 ymin: 6704556 xmax: 442401.8 ymax: 7133254
Projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)
       gml_id kunta vuosi   nimi   namn   name
1 kunta4500k_2022.1  005 2022 Alajärvi Alajärvi Alajärvi
2 kunta4500k_2022.2  009 2022 Alavieska Alavieska Alavieska
3 kunta4500k_2022.3  010 2022  Alavus   Alavo  Alavus
4 kunta4500k_2022.4  016 2022 Asikkala Asikkala Asikkala
5 kunta4500k_2022.5  018 2022  Askola  Askola  Askola
6 kunta4500k_2022.6  019 2022   Aura   Aura   Aura
              geom
1 MULTIPOLYGON (((366787.9 70...
2 MULTIPOLYGON (((382543.4 71...
3 MULTIPOLYGON (((343298.2 69...
4 MULTIPOLYGON (((436139.7 67...
5 MULTIPOLYGON (((426631 6720...
6 MULTIPOLYGON (((263938.3 67...

Sama tieto löytyy ns. Inspire-direktiivin mukaisena OGC API Features rajapinnasta geojson-muodossa osoitteesta: https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su/collections/AreaStatisticalUnit_4500k_EPSG_3067/items?limit=10&f=json. Merkille pantavaa tässä uudessa standardissa on se ladattavaa aineistoon voi vaikuttaa antamalla rajapinnalle erilaisia parametrejä. Aineistoa voi filttereröidä tai sen tiedostomuotoa tai koordinaattijärjestelmää voi muuttaa apin parametreillä.

Oletuksena se palauttaa hallinnollisten aluerajojen rajapinnasta 10 ensimmäistä aluetta ESPF:3067-koordinaattijärjestelmässä resoluutiolla 1:4500000 json-muodossa. Alla on ote vastauksesta, jossa on mukana ensimmäinen tietue ilman koordinaatteja, Etelä-Suomen AVI, sekä muut apin palauttamat tiedot.

{
  "type": "FeatureCollection",
  "crs": {
    "type": "name",
    "properties": {
      "name": "http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067"
    }
  },
  "features": [{
    "id": "http://paikkatiedot.fi/so/1000520/su/AreaStatisticalUnit/avi_1_20220101_1/2022/4500k",
    "type": "Feature",
    "geometry": {
      "type": "MultiPolygon",
      "coordinates": [
        [
          [
            [
              272652.088811277,
              6637031.52697968
            ]
          ]
        ]
      ]
    },
    "properties": {
      "featureType": "AreaStatisticalUnit",
      "inspireId_localId": "avi_1_20220101_1",
      "inspireId_versionId": "2022",
      "inspireId_namespace": "http://paikkatiedot.fi/so/1000520/su/AreaStatisticalUnit",
      "beginLifespanVersion": "2022-01-01T00:00:00+0200",
      "endLifespanVersion": "2023-01-01T00:00:00+0200",
      "country": "http://inspire.ec.europa.eu/codeList/CountryCode/FI",
      "geographicalName_fin": "Etelä-Suomen AVI",
      "geographicalName_swe": "Södra Finlands RFV",
      "geographicalName_eng": "Southern Finland AVI",
      "nationalCode": "1",
      "tessellation": "avi",
      "tessellationId": "avi_1_20220101",
      "thematicId": null,
      "referencePeriod_beginPosition": "2022-01-01T00:00:00+0200",
      "referencePeriod_endPosition": "2023-01-01T00:00:00+0200",
      "areaValue": 42349.28,
      "areaValue_uom": "km2",
      "landAreaValue": 29897.189999999988,
      "landAreaValue_uom": "km2",
      "geometry_geometryDescription": "http://inspire.ec.europa.eu/codelist/GeometryTypeValue/generalisedGeometry",
      "geometry_scale": "4500k"
    }
  }],
  "timeStamp": "2023-01-26T09:44:54.696Z",
  "links": [{
    "href": "https://geo.stat.fi:443/inspire/ogc/api/su/collections/AreaStatisticalUnit_4500k_EPSG_3067/items?limit=10&f=json",
    "rel": "self",
    "type":"application/geo+json",
    "title":"This document"
  },{
    "href": "https://geo.stat.fi:443/inspire/ogc/api/su/collections/AreaStatisticalUnit_4500k_EPSG_3067/items?limit=10&f=html",
    "rel": "alternate",
    "type":"text/html",
    "title":"This document"
  },{
    "href": "https://geo.stat.fi:443/inspire/ogc/api/su/collections/AreaStatisticalUnit_4500k_EPSG_3067/items?limit=10&nextToken=10",
    "rel": "next",
    "type":"application/geo+json",
    "title":"Next results"
  },{
    "href": "https://geo.stat.fi:443/inspire/ogc/api/su/collections/AreaStatisticalUnit_4500k_EPSG_3067/items?limit=10&nextToken=10&f=html",
    "rel": "next",
    "type":"text/html",
    "title":"Next results"
  }],
  "numberReturned": 10
}

Rajapinta sivuttaa vastaukset ja palautta oletuksena 10 tietuetta. Mikäli siinä eivät olleet kaikki, vastauksessa on myös linkki seuraavalle sivulle, missä on seuraavat 10 tietuetta. Palautettavien tietueiden määrän voi asettaa api-kutsuun limit=100 parametrillä. Tietueen properties-kentässä ovat datan ns. muuttujat ja kutsuttaessa apia dataa voi suodattaa näiden muuttujien avulla. Tässä tapauksessa meitä kiinnostaa erityisesti muuttuja tessellation, josta näyttäisi voivan valita aluejaon.

En löytänyt rajapinnan dokumentaatiosta https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su tietoa siitä, mitä arvoja tessellation voi saada. Haetaan siksi koko aineisto oheisella while-luupilla, joka hakee aina 50 vastausta kerrallaan kunnesta vastauksessa ei enää ole linkkiä seuraavalle sivulle.

library(httr2)
library(dplyr)
url_items <- "https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su/collections/AreaStatisticalUnit_4500k_EPSG_3067/items?limit=50&f=json"
next_exists <- TRUE
i <- 1
data_list <- list()
while (next_exists) {
 print(i)
 req <- request(url_items)
 resp <- req_perform(req)
 # read the raw response into a list item as a data
 data_list[[i]] <- st_read(resp_body_string(resp))
 # then check if the api offers more (if next link exists)
 resp_json <- resp_body_json(resp)
 link_rels <- resp_json$links %>% purrr:: modify(c("rel")) %>% unlist()
 if ("next" %in% link_rels){
  next_exists <- TRUE
  # next link
  url_items <- resp_json$links %>% purrr::keep(function(x) x$rel == "next") %>% .[[1]] %>% .$href
 } else {
  next_exists <- FALSE
 }
 i <- i + 1
}
all_features <- do.call("bind_rows", data_list)
dim(all_features)
# [1] 494 24

Rajapinnasta löyty siis kaiken kaikkiaan 494 riviä. Katsotaan seuraavaksi tessellation-muuttujan eri arvot.

all_features %>% 
 st_drop_geometry() %>% 
 count(tessellation)
#    tessellation  n
# 1       avi  7
# 2       ely 16
# 3 hyvinvointialue 23
# 4      kunta 309
# 5     maakunta 19
# 6    seutukunta 69
# 7     suuralue  5
# 8 tyossakayntialue 33
# 9    vaalipiiri 13

Nyt voimme ladata pelkät kunnat seuraavasta polusta https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su/collections/AreaStatisticalUnit_4500k_EPSG_3067/items?limit=310&f=json&tessellation=kunta. Huomataan että datassa on huomattavasti enemmän muuttujia kuin WFS-rajapinnan kautta haetussa.

kunnat <- st_read("https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su/collections/AreaStatisticalUnit_4500k_EPSG_3067/items?limit=310&f=json&tessellation=kunta")
Reading layer `OGRGeoJSON' from data source 
 `https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su/collections/AreaStatisticalUnit_4500k_EPSG_3067/items?limit=310&f=json&tessellation=kunta' 
 using driver `GeoJSON'
Simple feature collection with 309 features and 23 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension:   XY
Bounding box: xmin: 83747.59 ymin: 6637032 xmax: 732907.7 ymax: 7776431
Projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)
head(kunnat)
Simple feature collection with 6 features and 23 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension:   XY
Bounding box: xmin: 250110.7 ymin: 6704556 xmax: 442401.8 ymax: 7133254
Projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)
                                            id
1 http://paikkatiedot.fi/so/1000520/su/AreaStatisticalUnit/kunta_1_20230101_005/2023/4500k
2 http://paikkatiedot.fi/so/1000520/su/AreaStatisticalUnit/kunta_1_20230101_009/2023/4500k
3 http://paikkatiedot.fi/so/1000520/su/AreaStatisticalUnit/kunta_1_20230101_010/2023/4500k
4 http://paikkatiedot.fi/so/1000520/su/AreaStatisticalUnit/kunta_1_20230101_016/2023/4500k
5 http://paikkatiedot.fi/so/1000520/su/AreaStatisticalUnit/kunta_1_20230101_018/2023/4500k
6 http://paikkatiedot.fi/so/1000520/su/AreaStatisticalUnit/kunta_1_20230101_019/2023/4500k
     featureType  inspireId_localId inspireId_versionId
1 AreaStatisticalUnit kunta_1_20230101_005        2023
2 AreaStatisticalUnit kunta_1_20230101_009        2023
3 AreaStatisticalUnit kunta_1_20230101_010        2023
4 AreaStatisticalUnit kunta_1_20230101_016        2023
5 AreaStatisticalUnit kunta_1_20230101_018        2023
6 AreaStatisticalUnit kunta_1_20230101_019        2023
                    inspireId_namespace beginLifespanVersion
1 http://paikkatiedot.fi/so/1000520/su/AreaStatisticalUnit      2023-01-01
2 http://paikkatiedot.fi/so/1000520/su/AreaStatisticalUnit      2023-01-01
3 http://paikkatiedot.fi/so/1000520/su/AreaStatisticalUnit      2023-01-01
4 http://paikkatiedot.fi/so/1000520/su/AreaStatisticalUnit      2023-01-01
5 http://paikkatiedot.fi/so/1000520/su/AreaStatisticalUnit      2023-01-01
6 http://paikkatiedot.fi/so/1000520/su/AreaStatisticalUnit      2023-01-01
 endLifespanVersion                       country
1     2024-01-01 http://inspire.ec.europa.eu/codeList/CountryCode/FI
2     2024-01-01 http://inspire.ec.europa.eu/codeList/CountryCode/FI
3     2024-01-01 http://inspire.ec.europa.eu/codeList/CountryCode/FI
4     2024-01-01 http://inspire.ec.europa.eu/codeList/CountryCode/FI
5     2024-01-01 http://inspire.ec.europa.eu/codeList/CountryCode/FI
6     2024-01-01 http://inspire.ec.europa.eu/codeList/CountryCode/FI
 geographicalName_fin geographicalName_swe geographicalName_eng nationalCode
1       Alajärvi       Alajärvi       Alajärvi     005
2      Alavieska      Alavieska      Alavieska     009
3        Alavus        Alavo        Alavus     010
4       Asikkala       Asikkala       Asikkala     016
5        Askola        Askola        Askola     018
6         Aura         Aura         Aura     019
 tessellation  tessellationId thematicId referencePeriod_beginPosition
1    kunta kunta_1_20230101    <NA>          2023-01-01
2    kunta kunta_1_20230101    <NA>          2023-01-01
3    kunta kunta_1_20230101    <NA>          2023-01-01
4    kunta kunta_1_20230101    <NA>          2023-01-01
5    kunta kunta_1_20230101    <NA>          2023-01-01
6    kunta kunta_1_20230101    <NA>          2023-01-01
 referencePeriod_endPosition areaValue areaValue_uom landAreaValue
1         2024-01-01  1056.75      km2    1008.77
2         2024-01-01  253.02      km2    251.50
3         2024-01-01  1151.50      km2    1087.23
4         2024-01-01  755.55      km2    563.39
5         2024-01-01  218.03      km2    212.44
6         2024-01-01   95.58      km2     95.01
 landAreaValue_uom
1        km2
2        km2
3        km2
4        km2
5        km2
6        km2
                        geometry_geometryDescription
1 http://inspire.ec.europa.eu/codelist/GeometryTypeValue/generalisedGeometry
2 http://inspire.ec.europa.eu/codelist/GeometryTypeValue/generalisedGeometry
3 http://inspire.ec.europa.eu/codelist/GeometryTypeValue/generalisedGeometry
4 http://inspire.ec.europa.eu/codelist/GeometryTypeValue/generalisedGeometry
5 http://inspire.ec.europa.eu/codelist/GeometryTypeValue/generalisedGeometry
6 http://inspire.ec.europa.eu/codelist/GeometryTypeValue/generalisedGeometry
 geometry_scale            geometry
1     4500k MULTIPOLYGON (((366787.9 70...
2     4500k MULTIPOLYGON (((382543.4 71...
3     4500k MULTIPOLYGON (((343298.2 69...
4     4500k MULTIPOLYGON (((436139.7 67...
5     4500k MULTIPOLYGON (((426631 6720...
6     4500k MULTIPOLYGON (((263938.3 67...

Lopuksi vielä katsotaan rajapinnasta mitä muita versioita vuoden 2022 aineistosta olisi tarjolla, niin huomataan että data on rajolla kahdessa eri koordinaattijärjestelmässä ja kahdessa eri resoluutiossa. Haetaan vielä kahden eri koordinaattijärjestelmän versiot ja piirretään vierekkäin

EPSG_3067 <- st_read("https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su/collections/AreaStatisticalUnit_4500k_EPSG_3067/items?limit=310&f=json&tessellation=kunta")
Reading layer `OGRGeoJSON' from data source 
 `https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su/collections/AreaStatisticalUnit_4500k_EPSG_3067/items?limit=310&f=json&tessellation=kunta' 
 using driver `GeoJSON'
Simple feature collection with 309 features and 23 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension:   XY
Bounding box: xmin: 83747.59 ymin: 6637032 xmax: 732907.7 ymax: 7776431
Projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)
EPSG_4326 <- st_read("https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su/collections/AreaStatisticalUnit_4500k_EPSG_4326/items?limit=310&f=json&tessellation=kunta")
Reading layer `OGRGeoJSON' from data source 
 `https://geo.stat.fi/inspire/ogc/api/su/collections/AreaStatisticalUnit_4500k_EPSG_4326/items?limit=310&f=json&tessellation=kunta' 
 using driver `GeoJSON'
Simple feature collection with 309 features and 23 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension:   XY
Bounding box: xmin: 19.47275 ymin: 59.80841 xmax: 31.5867 ymax: 70.0921
Geodetic CRS: WGS 84 (CRS84)
library(patchwork)
library(ggplot2)
p1 <- ggplot(EPSG_3067) + geom_sf() + labs(title = "EPSG_3067")
p2 <- ggplot(EPSG_4326) + geom_sf() + labs(title = "EPSG_4326")
wrap_plots(list(p1,p2))

# you need an api key
mml_api_key <- "936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789"

urli <- paste0("https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/kiinteisto-avoin/simple-features/v3/collections/KiinteistotunnuksenSijaintitiedot/items?f=json&api-key=",mml_api_key)
building_points_helsinki <- st_read(paste0(urli,
                      "&bbox=24.940681,60.167422,24.951046,60.169834"))

Maanmittauslaitoksen avoimet OGC API Features -rajapinnat

Maanmittauslaitoksen rajapinnat edellyttävät api-avaimen käyttöä. Api-avaimia ei pidä kirjoittaa suoraan skripteihin. Yksi parempi tapa on tallentaa api-avaimet ympäristömuuttujiksi ja lukea arvo ympäristömuuttujasta Sys.getenv()-funktiolla.

# Tallenna ympäristömuuttuja esim .Rprofile -tiedostoon.
Sys.setenv("MML_API_KEY"="4b5ff7a19789-4a95-85bb-ddbb-936f5fb4")
# lue avain objektiksi sessioon
mml_api_key <- Sys.getenv("MML_API_KEY")

Maastotietokanta

Palvelu tarjoaa tietoja muun muassa liikenneverkoista, rakennuksista ja rakenteista, hallintorajoista, nimistöstä, maankäytöstä, vesistöistä ja korkeussuhteista. Aineistolähteenä on Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta, jonka kohteita pidetään jatkuvasti ajan tasalla.

Listataan aluksi eri collectionit ie. apien endpointit:

mml_api_key <- Sys.getenv("MML_API_KEY")

url <- paste0("https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections?api-key=", mml_api_key)
resp <- request(url) %>% 
 req_perform()
resp_list <- resp_body_json(resp)

collects <- resp_list$collections
ids <- collects |> modify(c("id")) %>% unlist()
titles <- collects |> modify(c("title")) %>% unlist()
descriptions <- collects |> modify(c("description")) %>% unlist()
link_list <- list()
for (i in 1:length(collects)) link_list[[i]] <- collects[[i]]$links[[1]]$href
tibble(id = ids, 
    # title = titles,
    link = unlist(link_list)#, 
    # description = descriptions
    ) %>% arrange(id) %>% kable() %>% kable_styling()
id link
aallonmurtaja https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/aallonmurtaja/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
aidansymboli https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/aidansymboli/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
aita https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/aita/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
allas https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/allas/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
aluemerenulkoraja https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/aluemerenulkoraja/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
ampumaalue https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/ampumaalue/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
ankkuripaikka https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/ankkuripaikka/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
autoliikennealue https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/autoliikennealue/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
harvalouhikko https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/harvalouhikko/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
hautausmaa https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/hautausmaa/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
hietikko https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/hietikko/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
hylky https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/hylky/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
hylynsyvyys https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/hylynsyvyys/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
ilmaradankannatinpylvas https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/ilmaradankannatinpylvas/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
ilmarata https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/ilmarata/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
jarvi https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/jarvi/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
jyrkanne https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/jyrkanne/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
kaatopaikka https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/kaatopaikka/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
kaislikko https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/kaislikko/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
kallioalue https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/kallioalue/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
kalliohalkeama https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/kalliohalkeama/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
kalliosymboli https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/kalliosymboli/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
kansallispuisto https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/kansallispuisto/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
karttasymboli https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/karttasymboli/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
kellotapuli https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/kellotapuli/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
kivi https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/kivi/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
kivikko https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/kivikko/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
korkeuskayra https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/korkeuskayra/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
korkeuskayrankorkeusarvo https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/korkeuskayrankorkeusarvo/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
koski https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/koski/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
kunnanhallintokeskus https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/kunnanhallintokeskus/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
kunnanhallintoraja https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/kunnanhallintoraja/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
kunta https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/kunta/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
lahde https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/lahde/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
lahestymisvalo https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/lahestymisvalo/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
lentokenttaalue https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/lentokenttaalue/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
louhos https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/louhos/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
luiska https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/luiska/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
luonnonpuisto https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/luonnonpuisto/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
luonnonsuojelualue https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/luonnonsuojelualue/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
maaaineksenottoalue https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/maaaineksenottoalue/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
maasto2kuvionreuna https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/maasto2kuvionreuna/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
maastokuvionreuna https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/maastokuvionreuna/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
maatalousmaa https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/maatalousmaa/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
maatuvavesialue https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/maatuvavesialue/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
masto https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/masto/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
mastonkorkeus https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/mastonkorkeus/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
matalikko https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/matalikko/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
meri https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/meri/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
merkittavaluontokohde https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/merkittavaluontokohde/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
metsamaankasvillisuus https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/metsamaankasvillisuus/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
metsamaanmuokkaus https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/metsamaanmuokkaus/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
metsanraja https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/metsanraja/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
muistomerkki https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/muistomerkki/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
muuavoinalue https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/muuavoinalue/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
muuntaja https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/muuntaja/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
muuntoasema https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/muuntoasema/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
nakotorni https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/nakotorni/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
niitty https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/niitty/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
osoitepiste https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/osoitepiste/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
paikannimi https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/paikannimi/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
pato https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/pato/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
pelastuskoodipiste https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/pelastuskoodipiste/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
pistolaituriviiva https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/pistolaituriviiva/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
portti https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/portti/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
puisto https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/puisto/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
puu https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/puu/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
puurivi https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/puurivi/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
rajavyohykkeentakaraja https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/rajavyohykkeentakaraja/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
rakennelma https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/rakennelma/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
rakennus https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/rakennus/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
rakennusreunaviiva https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/rakennusreunaviiva/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
rauhoitettukohde https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/rauhoitettukohde/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
rautatie https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/rautatie/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
rautatieliikennepaikka https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/rautatieliikennepaikka/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
rautatiensymboli https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/rautatiensymboli/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
retkeilyalue https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/retkeilyalue/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
sahkolinja https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/sahkolinja/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
sahkolinjansymboli https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/sahkolinjansymboli/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
satamaalue https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/satamaalue/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
savupiippu https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/savupiippu/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
savupiipunkorkeus https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/savupiipunkorkeus/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
selite https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/selite/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
sisaistenaluevesienulkoraja https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/sisaistenaluevesienulkoraja/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
soistuma https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/soistuma/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
sulkuportti https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/sulkuportti/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
suo https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/suo/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
suojaalue https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/suojaalue/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
suojaalueenreunaviiva https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/suojaalueenreunaviiva/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
suojametsa https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/suojametsa/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
suojametsanreunaviiva https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/suojametsanreunaviiva/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
suojanne https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/suojanne/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
suojelualueenreunaviiva https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/suojelualueenreunaviiva/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
suurjannitelinjanpylvas https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/suurjannitelinjanpylvas/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
syvyyskayra https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/syvyyskayra/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
syvyyskayransyvyysarvo https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/syvyyskayransyvyysarvo/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
syvyyspiste https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/syvyyspiste/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
taajaanrakennettualue https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/taajaanrakennettualue/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
taajaanrakennetunalueenreuna https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/taajaanrakennetunalueenreuna/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
taytemaa https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/taytemaa/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
tervahauta https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/tervahauta/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
tienroteksti https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/tienroteksti/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
tiesymboli https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/tiesymboli/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
tieviiva https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/tieviiva/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
tulentekopaikka https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/tulentekopaikka/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
tulvaalue https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/tulvaalue/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
tunnelinaukko https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/tunnelinaukko/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
turvalaite https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/turvalaite/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
tuulivoimala https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/tuulivoimala/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
uittolaite https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/uittolaite/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
uittoranni https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/uittoranni/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
ulkojasisasaaristonraja https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/ulkojasisasaaristonraja/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
urheilujavirkistysalue https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/urheilujavirkistysalue/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
valtakunnanrajapyykki https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/valtakunnanrajapyykki/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
varastoalue https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/varastoalue/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
vedenpinnankorkeusluku https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/vedenpinnankorkeusluku/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
vesiasteikko https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/vesiasteikko/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
vesikivi https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/vesikivi/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
vesikivikko https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/vesikivikko/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
vesikulkuvayla https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/vesikulkuvayla/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
vesikulkuvaylankulkusuunta https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/vesikulkuvaylankulkusuunta/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
vesikulkuvaylanteksti https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/vesikulkuvaylanteksti/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
vesikuoppa https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/vesikuoppa/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
vesitorni https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/vesitorni/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
viettoviiva https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/viettoviiva/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
virtausnuoli https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/virtausnuoli/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
virtavesialue https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/virtavesialue/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
virtavesikapea https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/virtavesikapea/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789

Olemme kiinnostuneita vesitorneista ja kun limit=500 niin kysely palauttaa 360 riviä eli ilmeisesti kaikki maan vesitorni.

url <- paste0("https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/vesitorni/items?f=json&limit=500&api-key=", mml_api_key)
vesitorni <- st_read(url)
Reading layer `OGRGeoJSON' from data source 
 `https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/vesitorni/items?f=json&limit=500&api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789' 
 using driver `GeoJSON'
Simple feature collection with 360 features and 8 fields
Geometry type: POINT
Dimension:   XY
Bounding box: xmin: 19.92564 ymin: 59.82486 xmax: 30.91939 ymax: 67.43815
Geodetic CRS: WGS 84
head(vesitorni)
Simple feature collection with 6 features and 8 fields
Geometry type: POINT
Dimension:   XY
Bounding box: xmin: 22.70524 ymin: 59.91901 xmax: 26.44591 ymax: 61.03902
Geodetic CRS: WGS 84
   mtk_id sijaintitarkkuus korkeustarkkuus aineistolahde  alkupvm suunta
1 192742673       3000       201       1 2013-09-11   0
2 292674651       3000       201       1 2013-09-13   0
3 292710718       3000       201       1 2013-09-16   0
4 265747955       3000       201       1 2013-11-19   0
5 335399008       3000       201       1 2013-08-13   0
6 379113885       3000       201       1 2013-09-30   0
 kohderyhma kohdeluokka         geometry
1     47    45800 POINT (23.85855 59.91901)
2     47    45800 POINT (24.60504 60.80946)
3     47    45800 POINT (24.64785 60.93163)
4     47    45800 POINT (25.30042 60.63316)
5     47    45800 POINT (26.44591 60.72273)
6     47    45800 POINT (22.70524 61.03902)

Piirettään kartta

ggplot() + 
 geom_sf(data = st_union(EPSG_3067)) + 
 geom_sf(data = vesitorni, color = "blue")

Toinen mikä kiinnostaa on hautausmaat, mutta koska niitä on paljon käytetään tässä nyt spatiaalista rajausta bounding boxilla. Tehdään http://bboxfinder.com-palvelussa boksi Kolin ja Ilomantsin taajaman ympärille seuraavasti ja kopioidaan sen antama bbox-koordinaatit 29.870453,62.647023,31.014404,63.058071.

Sitten tehdään haku pelkästään tuon alueen hautausmaista (löytyy seitsemän!) ja piirretään siitä vuorovaikutteinen kartta.

url <- paste0("https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/hautausmaa/items?f=json&limit=500&bbox=29.870453,62.647023,31.014404,63.058071&api-key=", mml_api_key)
hautausmaa <- st_read(url)
Reading layer `OGRGeoJSON' from data source 
 `https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/maastotiedot/features/v1/collections/hautausmaa/items?f=json&limit=500&bbox=29.870453,62.647023,31.014404,63.058071&api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789' 
 using driver `GeoJSON'
Simple feature collection with 7 features and 7 fields
Geometry type: POLYGON
Dimension:   XY
Bounding box: xmin: 30.11115 ymin: 62.67023 xmax: 30.94426 ymax: 62.97602
Geodetic CRS: WGS 84
mapview(hautausmaa)

Rakennukset

Palvelu tarjoaa OGC API Features -kyselyrajapinnan rakennuksien ja rakennuksen osien paikkatietokohteille, jotka on tallennettu Kansalliseen maastotietokannan (KMTK) rakennukset ja rakennelmat -teeman mukaiseen tietovarastoon. Aineisto tulee pääosin Maanmittauslaitoksen Maastotietokonnasta.

Listataan aluksi eri collectionit.

url <- paste0("https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/buildings/features/v1/collections?api-key=", mml_api_key)
resp <- request(url) %>% 
 req_perform()
resp_list <- resp_body_json(resp)

collects <- resp_list$collections

ids <- collects |> modify(c("id")) %>% unlist()
link_list <- list()
for (i in 1:length(collects)) link_list[[i]] <- collects[[i]]$links[[1]]$href
tibble(id = ids, link = unlist(link_list)) %>% kable() %>% kable_styling()
id link
buildings_versions https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/buildings/features/v1/collections/buildings_versions/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
building_parts_versions https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/buildings/features/v1/collections/building_parts_versions/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
buildings https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/buildings/features/v1/collections/buildings/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
building_parts https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/buildings/features/v1/collections/building_parts/items?api-key=936f5fb4-ddbb-4a95-85bb-4b5ff7a19789
# tässä jotain vikaa, ei toimi!!
url <- paste0("https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/buildings/features/v1/collections/building_parts/items?f=json&limit=500&api-key=", mml_api_key)
rakennukset <- st_read(url)
head(rakennukset)

Nimistö

Palvelussa on tarjolla paikka, paikannimi- ja karttanimitietoja.

url <- paste0("https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/geographic-names/features/v1/collections?api-key=", mml_api_key)
resp <- request(url) %>% 
 req_perform()
resp_list <- resp_body_json(resp)

collects <- resp_list$collections

ids <- collects |> modify(c("id")) %>% unlist()
link_list <- list()
for (i in 1:length(collects)) link_list[[i]] <- collects[[i]]$links[[1]]$href
tibble(id = ids, link = unlist(link_list)) %>% kable() %>% kable_styling()

Sitten tehdään haku pelkästään tuon alueen nimistä

# Sama ongelma, ei toimi
url <- paste0("https://avoin-paikkatieto.maanmittauslaitos.fi/geographic-names/features/v1/collections/placenames/items?f=json&api-key=", mml_api_key)
nimet <- st_read(url)
head(nimet)

Uudelleenkäyttö

Viittaus

BibTeX-viittaus:
@online{kainu2023,
 author = {Kainu, Markus},
 title = {Tilastokeskuksen ja Maanmittauslaitoksen OCP API Features
  rajapintojen hyödyntäminen R-kielellä},
 date = {2023-01-25},
 url = {https://markuskainu.fi/posts/2023-01-25-ogc-api-perusteet},
 langid = {fi}
}
Viitatkaa tähän teokseen seuraavasti:
Kainu, Markus. 2023. “Tilastokeskuksen ja Maanmittauslaitoksen OCP API Features rajapintojen hyödyntäminen R-kielellä.” January 25, 2023. https://markuskainu.fi/posts/2023-01-25-ogc-api-perusteet.