Eduskuntavaalit 2019: ehdokkaiden top 3 kuntatasolla

data analysis
R
election
vaalit2019
eduskuntavaalit2019
avoin data
open data
spatial
dataviz
Tekijä
Julkaistu

16. huhtikuuta 2019

Kuntakohtaiset mitalisijat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Alueen väri kertoo eniten ääniä saaneen puolueen. Siirrä osoitin kunnan päälle nähdäksesi kolme eniten ääniä saanutta! Lähdekoodi kartan alla!

Lähdekoodi

[/kode]
library(tidyverse)
library(leaflet)
library(htmlwidgets)
library(glue)
library(sf)
flie <- tempfile()
download.file("https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2019/ekv-2019_ehd_maa.csv.zip", flie)
tmpdir <- tempdir()
unzip(zipfile = flie, exdir = tmpdir)
dat <- read_csv2(glue("{tmpdir}/ekv-2019_aea_maa.csv"), col_names = FALSE)
dat_kunnat <- dat %>% 
 filter(grepl("\\*", X5)) %>%
 # äänimäärä ja ehdokasnumero kokonaisluvuiksi
 mutate(X3 = as.integer(X3),
     X35 = as.integer(X35),
     X15 = as.integer(X15)) %>% 
 # vaalipiirit veks
 filter(!is.na(X3)) %>% 
 # Merkistöenkoodaukset
 mutate(X19 = iconv(x = X19, from = "Windows-1252", to = "UTF-8"),
     X18 = iconv(x = X18, from = "Windows-1252", to = "UTF-8"),
     X16 = iconv(x = X16, from = "Windows-1252", to = "UTF-8"),
     X12 = iconv(x = X12, from = "Windows-1252", to = "UTF-8")) %>%
 # filter(X3 == 924) %>% 
 select(X3,X5,X6,X12,X15,X16,X18,X19,X35)


dat_alue <- dat_kunnat %>%  
 # lasketaan kuntakohtaiset summat
 group_by(X3) %>% 
 mutate(X35_summa = sum(X35, na.rm = TRUE)) %>%
 ungroup() %>% 
 # Lasketaan kullekin uurnalla ja ehdokkaalle ääniosuus
 mutate(osuus = round(X35 / X35_summa*100, 1)) %>% 
 group_by(X3,X16) %>% 
 arrange(desc(osuus)) %>% 
 slice(1:3) %>% 
 mutate(rank = 1:n()) %>% 
 ungroup() %>% 
 mutate(nimi = paste(X18,X19)) %>% 
 select(X3,X16,nimi,X12,X35,rank,osuus) %>% 
 arrange(X3,rank)

# puoluekohtaiset kannatukset

dat_puoluekannatus <- dat_kunnat %>%  
 # lasketaan kuntakohtaiset summat
 group_by(X3) %>% 
 mutate(X35_summa = sum(X35, na.rm = TRUE)) %>%
 ungroup() %>% 
 # lasketaan puoluekohtaiset äänet kussakin kunnassa
 group_by(X3,X12) %>% 
 mutate(puolue_aanet = sum(X35, na.rm = TRUE)) %>%
 ungroup() %>%
 # valitaan yksi rivi per kunta ja puolue
 distinct(X3,X12, .keep_all = TRUE) %>% 
 select(X3,X12,X16,puolue_aanet,X35_summa) %>%
 arrange(desc(puolue_aanet)) %>% 
 # Lasketaan kullekin uurnalla ja ehdokkaalle ääniosuus
 mutate(osuus = round(puolue_aanet / X35_summa*100, 1)) %>% 
 group_by(X3,X16) %>% 
 arrange(desc(osuus)) %>% 
 slice(1) %>% 
 mutate(rank = 1:n()) %>% 
 ungroup() %>% 
 arrange(X16,rank)


dat_alue_voittaja <- dat_alue %>% filter(rank == 1)
dat_alue_top3 <- dat_alue %>% 
 mutate(nimi = glue("{nimi} {X12} {osuus} % {X35} ääntä")) %>%
 select(-osuus,-X35,-X12) %>% 
 spread(key = rank, value = nimi) %>% 
 setNames(c("X3","X16","t1","t2","t3"))


dat_kartta_top3 <- left_join(kunnat19, dat_alue_top3, by = c("NATCODE" = "X3"))
dat_kartta_voittaja <- left_join(kunnat19, dat_alue_voittaja, by = c("NATCODE" = "X3"))
dat_kartta_puolue <- left_join(kunnat19, dat_puoluekannatus, by = c("NATCODE" = "X3"))

pal <- leaflet::colorFactor(palette = "Set3", domain = factor(dat_kartta_puolue$X12))

labels <- sprintf(
 "<italic>%s</italic><br/><strong>1. %s</strong><br/>2. %s<br/>3. %s<br/>",
 dat_kartta_top3$NAMEFIN, dat_kartta_top3$t1, dat_kartta_top3$t2, dat_kartta_top3$t3
) %>% lapply(htmltools::HTML)

leaflet(dat_kartta_voittaja) %>% 
 addProviderTiles(provider = providers$CartoDB.Positron) %>% 
 addPolygons(fillColor = ~pal(factor(X12)),
       color = "white",
       weight = 1,
       opacity = 1,
       dashArray = "3",
       fillOpacity = 0.4,
       highlight = highlightOptions(
        weight = 2,
        color = "#666",
        dashArray = "",
        fillOpacity = 0.4,
        bringToFront = TRUE),
       label = labels,
       labelOptions = labelOptions(opacity = .7,
                     style = list("font-weight" = "normal",
                            padding = "2px 4px"),
                     textsize = "12px",
                     direction = "auto")
 ) %>% 
 addLegend(pal = pal, values = ~X12, opacity = 0.7, title = "Kunnan suosituin puolue",
      position = "bottomright")

Uudelleenkäyttö

Viittaus

BibTeX-viittaus:
@online{kainu2019,
 author = {Kainu, Markus},
 title = {Eduskuntavaalit 2019: ehdokkaiden top 3 kuntatasolla},
 date = {2019-04-16},
 url = {https://markuskainu.fi/posts/2019-04-16-kuntien-top3-ehdokkaat/},
 langid = {fi}
}
Viitatkaa tähän teokseen seuraavasti:
Kainu, Markus. 2019. “Eduskuntavaalit 2019: ehdokkaiden top 3 kuntatasolla.” April 16, 2019. https://markuskainu.fi/posts/2019-04-16-kuntien-top3-ehdokkaat/.