Kuvan labelointi data.frame:lla R:n ggplot2:ssa

Luokat: data

Tehdäänpä tiivis tekninen bloggaus lähinnä vinkkinä itselleni tulevaisuuteen. Eli kun seuraavan kerran googlaan lauseella ggplot label with dataframe data.frame niin löydän tänne.

ggplot2 on suosittu R-kielen paketti staattisen grafiikan tekemiseen. Paketin funktiot geom_label ja geom_text (kuin myös geom_sf_text, geom_sf_label ja ggrepel-paketin geom_text_repel ja geom_label_repel) ovat näppäriä tekstin lisäämiseen kuviin. Tavanomainen käyttötarkoitus on esim. nimetä viivakuvion viiva suoraan kuvaan, laittaa tolpan nokkaan sarjan arvo tai karttaan pitäjän nimi ja väkiluku.

Menneellä viikolla minulle tuli tarve saada karttaan jokaisen alueen kohdalle pieni taulukko, jossa kolme saraketta ja kolme riviä. Yleensä käytän tällaisiin leaflet-pakettia ja teen vuorovaikutteisen kartan Eduskuntavaalit 2019: Helsingin äänestysalueiden top 3. Saavutettavuuden aikakaudella olen palannut staattisiin karttoihin, joille on helppo antaa alt-teksti ja tein saman sitten ggplot2:lla. Tässä on esimerkkikoodi, jossa haetaan kuntatason data se aggregoidaan vaalipiiritasolle. Vaalipiireittäin haluan sitten näyttää vaalipiirin nimen, kuntien määrän ja vaalipiirin pinta-alan.

library(dplyr)
library(glue)
library(ggplot2)
library(tidyr)
library(readr)
library(geofi)
library(sf)

muni <- get_municipalities()
vaalipiiri <- muni %>% 
 group_by(vaalipiiri_name_fi) %>% 
 summarise(n_muni = n())
vaalipiiri$area <- as.integer(round(sf::st_area(vaalipiiri)/1000000))

print(vaalipiiri)
## Simple feature collection with 13 features and 3 fields
## geometry type: GEOMETRY
## dimension:   XY
## bbox:      xmin: 83747.59 ymin: 6637032 xmax: 732907.7 ymax: 7776431
## projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)
## # A tibble: 13 x 4
##  vaalipiiri_name_fi   n_muni                   geom area
## * <chr>          <int>              <GEOMETRY [m]> <int>
## 1 Ahvenanmaan maakunnan…   16 MULTIPOLYGON (((90854.78 6694278, 89955.… 1525
## 2 Hämeen vaalipiiri     21 POLYGON ((290386.6 6750853, 290311.6 675… 12682
## 3 Helsingin vaalipiiri    1 MULTIPOLYGON (((402737.7 6680700, 402069…  264
## 4 Kaakkois-Suomen vaali…   27 MULTIPOLYGON (((470374.8 6722711, 464319… 28966
## 5 Keski-Suomen vaalipii…   22 POLYGON ((434977 6839711, 430753.7 68430… 18926
## 6 Lapin vaalipiiri      21 POLYGON ((337502.3 7581690, 332585.3 758… 98930
## 7 Oulun vaalipiiri      38 MULTIPOLYGON (((334215.3 7125046, 334345… 61918
## 8 Pirkanmaan vaalipiiri   23 POLYGON ((262460.4 6807729, 263748.3 681… 15513
## 9 Satakunnan vaalipiiri   16 MULTIPOLYGON (((195782.2 6798446, 196072… 8354
## 10 Savo-Karjalan vaalipi…   32 POLYGON ((451260.4 6978835, 455573.9 698… 43900
## 11 Uudenmaan vaalipiiri    25 MULTIPOLYGON (((280618.9 6639331, 277760… 9335
## 12 Vaasan vaalipiiri     40 MULTIPOLYGON (((189333.9 7001075, 190233… 27208
## 13 Varsinais-Suomen vaal…   27 MULTIPOLYGON (((180938.5 6714890, 181988… 10444

Seuraavaksi tarvitsemme kullekin vaalipiirille sen oman pienen datan. Tavoitteena siis tämän tyyppinen label:

Vaasan vaalipiiri

vpiiri Vaasan
n_muni   40
area   27208
pad_same_length_plus_2 <- function(x,
                  padchar=" ",
                  padside= "right", 
                  padplus = 2){
 stringr::str_pad(x, max(nchar(x))+padplus, side=padside, pad=padchar)
                  } 
vaalipiiri_df <- st_drop_geometry(vaalipiiri) %>% 
 setNames(c("vpiiri","n_muni","area"))

vpt <- unique(vaalipiiri_df$vpiiri)
vplista <- list()
for (i in seq_along(vpt)){
 tmpdat <- tibble(vaalipiiri = vpt[i],
          label = vaalipiiri_df %>%
           filter(vpiiri == vpt[i]) %>%
           mutate_all(as.character) %>%
           mutate(vpiiri = gsub(" vaalipiiri| maakunnan", "", vpiiri)) %>% 
           pivot_longer(1:3) %>% 
           mutate(name = pad_same_length_plus_2(name, padplus = 0),
              value = pad_same_length_plus_2(value, padside = "left", padplus = 0)) %>%
           setNames(c(" "," ")) %>% 
           format_tsv() %>% 
           sub("\n$", "", .)) %>%
  mutate(label = paste0(vaalipiiri,"\n",label))
 vplista[[vpt[i]]] <- tmpdat
}
label_data <- do.call(bind_rows, vplista)
mapdata2 <- left_join(vaalipiiri,label_data, by = c("vaalipiiri_name_fi" = "vaalipiiri"))
ggplot(mapdata2, aes(fill = area,
          label = label)) +
 labs(title = "Vaalipiirit vertailussa",
    fill = "Vaalipiirin pinta-ala") +
 geom_sf() +
 ggrepel::geom_label_repel(data = mapdata2 %>%
               sf::st_set_geometry(NULL) %>%
               bind_cols(mapdata2 %>% 
                     sf::st_centroid() %>% 
                     sf::st_coordinates() %>% as_tibble()),
              aes(label = label,
                x = X,
                y = Y#,
                ),
              fill = alpha("white", 2/3),
              color = "black",
              family = "Space Mono",
              size = 3.5,
              max.overlaps = 35) +
 scale_fill_viridis_c()

Käännökset

Katso myös