Kuvan labelointi data.frame:lla R:n ggplot2:ssa

Luokat: data

Tehdäänpä tiivis tekninen bloggaus lähinnä vinkkinä itselleni tulevaisuuteen. Eli kun seuraavan kerran googlaan lauseella ggplot label with dataframe data.frame niin löydän tänne.

ggplot2 on suosittu R-kielen paketti staattisen grafiikan tekemiseen. Paketin funktiot geom_label ja geom_text (kuin myös geom_sf_text, geom_sf_label ja ggrepel-paketin geom_text_repel ja geom_label_repel) ovat näppäriä tekstin lisäämiseen kuviin. Tavanomainen käyttötarkoitus on esim. nimetä viivakuvion viiva suoraan kuvaan, laittaa tolpan nokkaan sarjan arvo tai karttaan pitäjän nimi ja väkiluku.

Menneellä viikolla minulle tuli tarve saada karttaan jokaisen alueen kohdalle pieni taulukko, jossa kolme saraketta ja kolme riviä. Yleensä käytän tällaisiin leaflet-pakettia ja teen vuorovaikutteisen kartan Eduskuntavaalit 2019: Helsingin äänestysalueiden top 3. Saavutettavuuden aikakaudella olen palannut staattisiin karttoihin, joille on helppo antaa alt-teksti ja tein saman sitten ggplot2:lla. Tässä on esimerkkikoodi, jossa haetaan kuntatason data se aggregoidaan vaalipiiritasolle. Vaalipiireittäin haluan sitten näyttää vaalipiirin nimen, kuntien määrän ja vaalipiirin pinta-alan.

library(dplyr)
library(glue)
library(ggplot2)
library(tidyr)
library(readr)
library(geofi)
library(sf)

muni <- get_municipalities()
vaalipiiri <- muni %>% 
 group_by(vaalipiiri_name_fi) %>% 
 summarise(n_muni = n())
vaalipiiri$area <- as.integer(round(sf::st_area(vaalipiiri)/1000000))

print(vaalipiiri)
## Simple feature collection with 13 features and 3 fields
## Geometry type: GEOMETRY
## Dimension:   XY
## Bounding box: xmin: 83747.59 ymin: 6637032 xmax: 732907.7 ymax: 7776431
## Projected CRS: ETRS89 / TM35FIN(E,N)
## # A tibble: 13 × 4
##  vaalipiiri_name_fi        n_muni              geom area
## * <chr>               <int>         <GEOMETRY [m]> <int>
## 1 Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri   16 MULTIPOLYGON (((113645.7 66811… 1525
## 2 Hämeen vaalipiiri          21 POLYGON ((399519.5 6739515, 39… 12682
## 3 Helsingin vaalipiiri         1 MULTIPOLYGON (((402737.7 66807…  264
## 4 Kaakkois-Suomen vaalipiiri      27 MULTIPOLYGON (((508037.2 66841… 28966
## 5 Keski-Suomen vaalipiiri       22 POLYGON ((416178.3 6847939, 41… 18926
## 6 Lapin vaalipiiri           21 POLYGON ((388163.1 7285002, 38… 98930
## 7 Oulun vaalipiiri           38 MULTIPOLYGON (((382095.7 70603… 61918
## 8 Pirkanmaan vaalipiiri        23 POLYGON ((329878.3 6763699, 32… 15513
## 9 Satakunnan vaalipiiri        16 MULTIPOLYGON (((237353.5 67582… 8354
## 10 Savo-Karjalan vaalipiiri       32 POLYGON ((549385.7 6881072, 54… 43900
## 11 Uudenmaan vaalipiiri         25 MULTIPOLYGON (((300620.8 66443… 9335
## 12 Vaasan vaalipiiri          40 MULTIPOLYGON (((225346.6 68870… 27208
## 13 Varsinais-Suomen vaalipiiri     27 MULTIPOLYGON (((194643.4 66445… 10444

Seuraavaksi tarvitsemme kullekin vaalipiirille sen oman pienen datan. Tavoitteena siis tämän tyyppinen label:

Vaasan vaalipiiri

vpiiri Vaasan
n_muni   40
area   27208
pad_same_length_plus_2 <- function(x,
                  padchar=" ",
                  padside= "right", 
                  padplus = 2){
 stringr::str_pad(x, max(nchar(x))+padplus, side=padside, pad=padchar)
                  } 
vaalipiiri_df <- st_drop_geometry(vaalipiiri) %>% 
 setNames(c("vpiiri","n_muni","area"))

vpt <- unique(vaalipiiri_df$vpiiri)
vplista <- list()
for (i in seq_along(vpt)){
 tmpdat <- tibble(vaalipiiri = vpt[i],
          label = vaalipiiri_df %>%
           filter(vpiiri == vpt[i]) %>%
           mutate_all(as.character) %>%
           mutate(vpiiri = gsub(" vaalipiiri| maakunnan", "", vpiiri)) %>% 
           pivot_longer(1:3) %>% 
           mutate(name = pad_same_length_plus_2(name, padplus = 0),
              value = pad_same_length_plus_2(value, padside = "left", padplus = 0)) %>%
           setNames(c(" "," ")) %>% 
           format_tsv() %>% 
           sub("\n$", "", .)) %>%
  mutate(label = paste0(vaalipiiri,"\n",label))
 vplista[[vpt[i]]] <- tmpdat
}
label_data <- do.call(bind_rows, vplista)
mapdata2 <- left_join(vaalipiiri,label_data, by = c("vaalipiiri_name_fi" = "vaalipiiri"))
ggplot(mapdata2, aes(fill = area,
          label = label)) +
 labs(title = "Vaalipiirit vertailussa",
    fill = "Vaalipiirin pinta-ala") +
 geom_sf() +
 ggrepel::geom_label_repel(data = mapdata2 %>%
               sf::st_set_geometry(NULL) %>%
               bind_cols(mapdata2 %>% 
                     sf::st_centroid() %>% 
                     sf::st_coordinates() %>% as_tibble()),
              aes(label = label,
                x = X,
                y = Y#,
                ),
              fill = alpha("white", 2/3),
              color = "black",
              family = "Space Mono",
              size = 3.5,
              max.overlaps = 35) +
 scale_fill_viridis_c()

Käännökset

Katso myös

',