Quality of Government instituutin vuoden 2020 aineistot

Luokat: research data

Göteborgin yliopiston Quality of Government instituutti julkisti kuun vaihteessa uudet datansa. Datat ovat kattavia kokoelmia erilaisista maatason indikaattoreista. Päivitin samaan syssyyn ylläpitämäni R-paketin rqog, jonka avulla voit käyttää datoja R:ssä. Paketin voit asentaan Github:sta devtools-paketin avulla komennolla devtools::install_github("ropengov/rqog").

Paketin avulla pääset käsiksi kolmeen datakokonaisuuteen basic, standard ja oecd, joista kaikista on sekä poikkileikkausaineisto (cross-sectional) että aikasarja-aineisto (time-series). Eri datoissa on eri määrä indikaattoreita.

library(rqog)
library(dplyr)
library(glue)
library(ggplot2)
library(tidyr)
library(geofacet)
library(knitr)

tribble(
~data, ~indikaattoreita,
"basic poikkileikkaus",length(unique(rqog::meta_basic_cs_2020$code)),
"basic aikasarja",length(unique(rqog::meta_basic_ts_2020$code)),

"standard poikkileikkaus",length(unique(rqog::meta_std_cs_2020$code)),
"standard aikasarja",length(unique(rqog::meta_std_ts_2020$code)),

"oecd poikkileikkaus",length(unique(rqog::meta_oecd_cs_2020$code)),
"oecd aikasarja",length(unique(rqog::meta_oecd_ts_2020$code))
) %>% knitr::kable()
data indikaattoreita
basic poikkileikkaus 373
basic aikasarja 287
standard poikkileikkaus 1758
standard aikasarja 2086
oecd poikkileikkaus 961
oecd aikasarja 965

oecd-datan aikasarjassa on siis peräti 965 eri indikaattorin aikasarjaa OECD-maista. Datojen avulla voi tarkastella monia kysymyksiä kuten vaikkapa Hesarissa tänään laajasti käsiteltyä syntyvyyttä ja keskitytään EU-maihin.

Aluksi etsitään sopivat indikaattorit rqog-paketin mukana tulevasta datasta meta_oecd_ts_2020.

meta_std_ts_2020 %>% 
 filter(grepl("Fertility|birth", name, ignore.case = TRUE))
## # A tibble: 25 × 5
##  code       name                  value label class 
##  <chr>       <chr>                 <dbl> <chr> <chr> 
## 1 eu_demfrate2   "Fertility rate, total"          NA <NA> numeric
## 2 eu_demlbirthlf  "Live births - females"          NA <NA> numeric
## 3 eu_demlbirthlm  "Live births - males"           NA <NA> numeric
## 4 eu_demlbirthlt  "Live births - total"           NA <NA> numeric
## 5 eu_demmawc    "Mean age of woman at childbirth"     NA <NA> numeric
## 6 oecd_fertility_t1 "Total fertility rates"          NA <NA> numeric
## 7 oecd_lifeexpy_g1 " Life expectancy at birth: total"    NA <NA> numeric
## 8 oecd_lifeexpy_g2a " Life expectancy at birth: women"    NA <NA> numeric
## 9 oecd_lifeexpy_g2b " Life expectancy at birth: men"     NA <NA> numeric
## 10 wdi_birth     "Birth rate, crude (per 1,000 people)"  NA <NA> numeric
## # … with 15 more rows

Aineistosta löytyy kolme eri hedelmällisyysasteen indikaattoria: EU:n eu_demfrate2 (Fertility rate, total), OECD:n oecd_fertility_t1 (Total fertility rates) ja Maailmanpankin wdi_fertility (Fertility rate, total (births per woman)). Tarkastellaan ensin millaiset aikasarjat näistä on ja ovat ne lähellä toisiaan.

# Haetaan data
std_ts <- rqog::read_qog(which_data = "std", 
             year = "2020", 
             data_type = "time-series") %>% 
 # nimetään maita uudelleen
 mutate(cname = ifelse(grepl("France", cname), "France", 
            ifelse(grepl("Cyprus", cname), "Cyprus", cname)))
# Valitaan avainmuuttujat: maanimi, vuosi ja indikaattorit
dat <- std_ts %>% 
 filter(year >= 1980) %>% 
 select(cname,year,oecd_fertility_t1,wdi_fertility,eu_demfrate2) %>% 
 pivot_longer(names_to = "indikaattori", values_to = "arvo", 3:5) %>% 
 # filtteroidaan maat geofacet::eu_grid1-datan pohjalta
 filter(cname %in% geofacet::eu_grid1$name)

ggplot(dat, aes(x = year, y = arvo, color = indikaattori, group = indikaattori)) +
 geom_path(alpha = .4) + 
 ggrepel::geom_text_repel(data = dat %>% 
       na.omit() %>% 
       group_by(cname,indikaattori) %>% 
       filter(year == max(year, na.rm = TRUE)) %>% 
       ungroup(), 
      aes(label = year), show.legend = FALSE, size = 3) +
 facet_geo(~cname, grid = geofacet::eu_grid1) +
 labs(title = "EU:n, OECD:n ja Maailmanpankin hedelmällisyysaste-indikaattori EU-maissa 1980 alkaen", 
    color = NULL,
    caption = "Data: Quality of Government Instititute 2020")

EU:n ja OECD:n aikasarjat jatkuvat molemmat vuoteen 2017 useimmissa maissa. OECD:n aikasarja ei käsitä kaikkia EU-maita, joten valitaan tarkasteltavaksi indikaattoriksi EU:n eu_demfrate2. Taulukossa EU-maat on asetettu suuruusjärjestyksene vuoden 2017 arvon mukaan

dat2 <- dat %>% 
 na.omit() %>% 
 filter(indikaattori == "eu_demfrate2")
dat2 %>% 
 group_by(cname) %>% 
 filter(year == max(year, na.rm = TRUE)) %>% 
 ungroup() %>% 
 arrange(desc(arvo)) %>% 
 select(cname,arvo) %>% 
 setNames(c("maa","kokonaishedelmällisyysaste")) %>% 
   print(n = 100)
## # A tibble: 28 × 2
##  maa      kokonaishedelmällisyysaste
##  <chr>                <dbl>
## 1 France                1.9 
## 2 Sweden                1.78
## 3 Ireland               1.77
## 4 Denmark               1.75
## 5 United Kingdom            1.74
## 6 Romania               1.71
## 7 Czech Republic            1.69
## 8 Latvia                1.69
## 9 Belgium               1.65
## 10 Lithuania              1.63
## 11 Netherlands             1.62
## 12 Slovenia               1.62
## 13 Estonia               1.59
## 14 Germany               1.57
## 15 Bulgaria               1.56
## 16 Hungary               1.54
## 17 Austria               1.52
## 18 Slovakia               1.52
## 19 Finland               1.49
## 20 Poland                1.48
## 21 Croatia               1.42
## 22 Luxembourg              1.39
## 23 Portugal               1.38
## 24 Greece                1.35
## 25 Cyprus                1.32
## 26 Italy                1.32
## 27 Spain                1.31
## 28 Malta                1.26

Lääkkeiksi ‘vauvakatoon’ Hesarin jutussa nimetään perhe-etuuksien parantaminen sekä työelämän perheystävällisyyden lisääminen. Työllisyysteen liittyviä muuttujia hakutermillä employment löytyy standard-datasta kaikkiaa 256. Valitaan niistä kahden muuttujan analyyseihin seuraavat kaksi muuttujaa:

 1. eu_empy2554f: Employment rates: 25-34 Years, Female (percentage of active population)
 2. eu_empy2554m: Employment rates: 25-34 Years, Male (percentage of active population)

Hatarana teoreettisena ajatuksena ilman lähdeviitteitä pidetäköön sitä, että nuorten miesten matala työllisyysaste olisi yhteydessä matalaan syntyvyyteen, samoin kuin nuorten naisten korkea työllisyysaste.

dat <- std_ts %>% 
 select(cname,year,eu_empy2554f,eu_empy2554m,eu_demfrate2) %>% 
 filter(cname %in% geofacet::eu_grid1$name) %>% 
 rename(`2. miesten (25-34 vuotta) työllisyysaste (%)` = eu_empy2554m,
     `1. naisten (25-34 vuotta) työllisyysaste (%)` = eu_empy2554f) %>% 
 na.omit() %>% 
 pivot_longer(names_to = "indikaattori", values_to = "arvo", 3:4)

minmax_data <- bind_rows(
 dat %>% na.omit() %>% group_by(cname) %>%
  filter(year == max(year, na.rm = TRUE)),
 dat %>% na.omit() %>% group_by(cname) %>%
  filter(year == min(year, na.rm = TRUE))
) %>% ungroup()

ggplot(dat, aes(x = arvo, y = eu_demfrate2, color = indikaattori, group = indikaattori)) +
 geom_point(alpha = .5, shape = 21, size = 1.5) + 
 geom_path(alpha = .5) +
 geom_point(data = minmax_data) +
 ggrepel::geom_label_repel(data = minmax_data,
      aes(label = year), show.legend = FALSE, size = 2.5,
      label.padding = unit(.5, "mm"), alpha = .6) +
 facet_geo(~cname, grid = geofacet::eu_grid1, scales = "free") +
 labs(title = "Nuorten miesten ja naisten työllisyysasteen yhteys kokonaishedelmällisyysasteeseen 1996-2017", 
    caption = "Data: Quality of Government Instititute 2020", 
    y = "kokonaishedelmälisyysaste",
    color = NULL)

Jätetään tulkinta lukijalle. Todennäköisesti sekä kysymystä että analyysiä on syytä tarkentaa.

Katso myös

',