Eduskuntavaalit 2019: ehdokkaiden top 3 kuntatasolla

Luokat: data analysis

Kuntakohtaiset mitalisijat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Alueen väri kertoo eniten ääniä saaneen puolueen. Siirrä osoitin kunnan päälle nähdäksesi kolme eniten ääniä saanutta! Lähdekoodi kartan alla!

Lähdekoodi

library(tidyverse)
library(leaflet)
library(htmlwidgets)
library(glue)
library(sf)
flie <- tempfile()
download.file("https://tulospalvelu.vaalit.fi/EKV-2019/ekv-2019_ehd_maa.csv.zip", flie)
tmpdir <- tempdir()
unzip(zipfile = flie, exdir = tmpdir)
dat <- read_csv2(glue("{tmpdir}/ekv-2019_aea_maa.csv"), col_names = FALSE)
dat_kunnat <- dat %>% 
 filter(grepl("\\*", X5)) %>%
 # äänimäärä ja ehdokasnumero kokonaisluvuiksi
 mutate(X3 = as.integer(X3),
     X35 = as.integer(X35),
     X15 = as.integer(X15)) %>% 
 # vaalipiirit veks
 filter(!is.na(X3)) %>% 
 # Merkistöenkoodaukset
 mutate(X19 = iconv(x = X19, from = "Windows-1252", to = "UTF-8"),
     X18 = iconv(x = X18, from = "Windows-1252", to = "UTF-8"),
     X16 = iconv(x = X16, from = "Windows-1252", to = "UTF-8"),
     X12 = iconv(x = X12, from = "Windows-1252", to = "UTF-8")) %>%
 # filter(X3 == 924) %>% 
 select(X3,X5,X6,X12,X15,X16,X18,X19,X35)


dat_alue <- dat_kunnat %>%  
 # lasketaan kuntakohtaiset summat
 group_by(X3) %>% 
 mutate(X35_summa = sum(X35, na.rm = TRUE)) %>%
 ungroup() %>% 
 # Lasketaan kullekin uurnalla ja ehdokkaalle ääniosuus
 mutate(osuus = round(X35 / X35_summa*100, 1)) %>% 
 group_by(X3,X16) %>% 
 arrange(desc(osuus)) %>% 
 slice(1:3) %>% 
 mutate(rank = 1:n()) %>% 
 ungroup() %>% 
 mutate(nimi = paste(X18,X19)) %>% 
 select(X3,X16,nimi,X12,X35,rank,osuus) %>% 
 arrange(X3,rank)

# puoluekohtaiset kannatukset

dat_puoluekannatus <- dat_kunnat %>%  
 # lasketaan kuntakohtaiset summat
 group_by(X3) %>% 
 mutate(X35_summa = sum(X35, na.rm = TRUE)) %>%
 ungroup() %>% 
 # lasketaan puoluekohtaiset äänet kussakin kunnassa
 group_by(X3,X12) %>% 
 mutate(puolue_aanet = sum(X35, na.rm = TRUE)) %>%
 ungroup() %>%
 # valitaan yksi rivi per kunta ja puolue
 distinct(X3,X12, .keep_all = TRUE) %>% 
 select(X3,X12,X16,puolue_aanet,X35_summa) %>%
 arrange(desc(puolue_aanet)) %>% 
 # Lasketaan kullekin uurnalla ja ehdokkaalle ääniosuus
 mutate(osuus = round(puolue_aanet / X35_summa*100, 1)) %>% 
 group_by(X3,X16) %>% 
 arrange(desc(osuus)) %>% 
 slice(1) %>% 
 mutate(rank = 1:n()) %>% 
 ungroup() %>% 
 arrange(X16,rank)


dat_alue_voittaja <- dat_alue %>% filter(rank == 1)
dat_alue_top3 <- dat_alue %>% 
 mutate(nimi = glue("{nimi} {X12} {osuus} % {X35} ääntä")) %>%
 select(-osuus,-X35,-X12) %>% 
 spread(key = rank, value = nimi) %>% 
 setNames(c("X3","X16","t1","t2","t3"))


dat_kartta_top3 <- left_join(kunnat19, dat_alue_top3, by = c("NATCODE" = "X3"))
dat_kartta_voittaja <- left_join(kunnat19, dat_alue_voittaja, by = c("NATCODE" = "X3"))
dat_kartta_puolue <- left_join(kunnat19, dat_puoluekannatus, by = c("NATCODE" = "X3"))

pal <- leaflet::colorFactor(palette = "Set3", domain = factor(dat_kartta_puolue$X12))

labels <- sprintf(
 "<italic>%s</italic><br/><strong>1. %s</strong><br/>2. %s<br/>3. %s<br/>",
 dat_kartta_top3$NAMEFIN, dat_kartta_top3$t1, dat_kartta_top3$t2, dat_kartta_top3$t3
) %>% lapply(htmltools::HTML)

leaflet(dat_kartta_voittaja) %>% 
 addProviderTiles(provider = providers$CartoDB.Positron) %>% 
 addPolygons(fillColor = ~pal(factor(X12)),
       color = "white",
       weight = 1,
       opacity = 1,
       dashArray = "3",
       fillOpacity = 0.4,
       highlight = highlightOptions(
        weight = 2,
        color = "#666",
        dashArray = "",
        fillOpacity = 0.4,
        bringToFront = TRUE),
       label = labels,
       labelOptions = labelOptions(opacity = .7,
                     style = list("font-weight" = "normal",
                            padding = "2px 4px"),
                     textsize = "12px",
                     direction = "auto")
 ) %>% 
 addLegend(pal = pal, values = ~X12, opacity = 0.7, title = "Kunnan suosituin puolue",
      position = "bottomright")

Katso myös

',