Kuntavaalien tulokset ja geofi-paketin geofacet-datat

data
R
graphics
dataviz
suomeksi
ggplot2
kuntavaalit2021
geofi
Tekijä
Julkaistu

14. kesäkuuta 2021

Kuntavaalit on käyty ja ääntenlaskenta on edennyt niin että Oikeusministeriö on julkaissut ladattavat tulostiedostot osoitteessa: tulospalvelu.vaalit.fi/KV-2021/fi/ladattavat_tiedostot.html.

Tässä blogissa esittelen R-kielen geofi-paketin käteviä geofacet- ja ggplot2-pakettien kanssa yhteensopivia maantieteellista aluejakoa jäljitteleviä matriiseja. Blogin esimerkissä aluejakomatriisien avulla esitetään kuntavaalien puoluekohtaisia ääniosuuksia sekä maakuntien tasolla että kuntatasolla maakunnittain.

Ensisijainen tapa esittää jonkun muuttujan jakaumaa eri alueilla on kartta. Vaalikarttojen merkittävin ongelma on useamman muuttujan kuten monen puolueen kannatuksen samanaikainen esittämisen vaikeus. Vuorovaikutteiset internet-teknologiat voivat olla toki osittaiseksi avuksi. Toinen ongelma liittyy alueiden suhteellisiin kokoihin: isot vähäväkiset kunnat täyttävät pinta-alansa verran kuvasta, vaikka vaaleissa äänestävät ihmiset, eivät hehtaarit.

geofacet:it ovat hyödyksi kun halutaan esittää alueisiin liittyvää tietoa niin että esitystapa noudattelee suurpiirteisesti alueiden maantieteellista suhdetta toisiinsa. Tässä esimerkissä siis lähellä olevien alueiden kannatusluvut ovat kuvioissa lähempänä toisiaan kuin kauempana olevien. Esimerkkinä alla Tampereen seudun kunnat.

Alla on lähdekoodi koko analyysin toteuttamiseen. Vaalitusdatan käsittelyn ja maantieteellisen asettelun lisäksi siellä on muutama muu ggplot2-kikka, jotka laitan tänne itselle muistiin.

Klikkaa kuva isommaksi!

[/kode]
library(dplyr)
library(glue)
library(ggplot2)
library(tidyr)
library(readr)
library(geofi)
library(sf)
library(geofacet)
library(janitor)
library(rvest)
library(stringr)
library(ggnewscale)
library(extrafont)


df_puolueet <- tribble(
~puolue_nimi, ~puolue_lyhenne, ~vari,
"Vasemmistoliitto", "Vas.", "#8c1212",
"Sininen tulevaisuus", "Sin.", "#031d6c",
"Vihreä liitto", "Vihr.", "#c2da7f",
"Suomen Sosialidemokraattinen Puolue", "SDP", "#f4151f",
"Suomen ruotsalainen kansanpuolue", "RKP", "#ffae18",
"Suomen Kristillisdemokraatit (KD)", "KD", "#1968c0",
"Kristallipuolue", "Kristall.", "#882b9f",
"Feministinen puolue", "FP", "#e94786",
"Eläinoikeuspuolue", "EOP", "#fab92b",
"Piraattipuolue", "PP", "#660099",
"Perussuomalaiset", "PS", "#88b6f0",
"Liike Nyt", "Liik.", "#be0078",
"Kansallinen Kokoomus", "Kok.", "#02577d",
"Suomen Keskusta", "Kesk.", "#286008",
"muut", "muut", "#ffb3ec"
)

library(htmlTable)

where <- cbind(c(1:nrow(df_puolueet)),
   rep(3, nrow(df_puolueet)))
style <- as.character(glue('background-color: {df_puolueet$vari}; color: black;'))

css.cell <- matrix('', nrow(df_puolueet), ncol(df_puolueet))
css.cell[where] <- style
htmlTable(df_puolueet, css.cell = css.cell, rnames = FALSE)
puolue_nimi puolue_lyhenne vari
Vasemmistoliitto Vas. #8c1212
Sininen tulevaisuus Sin. #031d6c
Vihreä liitto Vihr. #c2da7f
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue SDP #f4151f
Suomen ruotsalainen kansanpuolue RKP #ffae18
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) KD #1968c0
Kristallipuolue Kristall. #882b9f
Feministinen puolue FP #e94786
Eläinoikeuspuolue EOP #fab92b
Piraattipuolue PP #660099
Perussuomalaiset PS #88b6f0
Liike Nyt Liik. #be0078
Kansallinen Kokoomus Kok. #02577d
Suomen Keskusta Kesk. #286008
muut muut #ffb3ec
[/kode]
muni <- municipality_key_2021 %>% 
 select(municipality_name_fi,municipality_code,maakunta_name_fi)
flie1 <- tempfile()
flie2 <- tempfile()
download.file("https://tulospalvelu.vaalit.fi/KV-2021/kv-2021_puo_maa.csv.zip", flie1) # 2021
download.file("https://tulospalvelu.vaalit.fi/KV-2017/kv-2017_puo_maa.csv.zip", flie2) # 2017
tmpdir <- tempdir()
unzip(zipfile = flie1, exdir = tmpdir)
unzip(zipfile = flie2, exdir = tmpdir)
raw21 <- read_csv2(glue("{tmpdir}/kv-2021_tpat_maa.csv"), col_names = FALSE)
raw17 <- read_csv2(glue("{tmpdir}/kv-2017_tpat_maa.csv"), col_names = FALSE)

dat_raw <- bind_rows(raw17 %>% 
              mutate(vuosi = 2017) %>% 
              select(-X52),
             raw21 %>% 
              mutate(vuosi = 2021) %>% 
              select(-X52)) %>% 
 filter(grepl("\\*", X5),
     !grepl("\\*", X3)) %>%
  # äänimäärä ja ehdokasnumero kokonaisluvuiksi
 mutate(X3 = as.integer(X3),
     X35 = as.integer(X35),
     X39 = as.integer(X39),
     X40 = as.integer(X40),
     X41 = as.integer(X41)) %>% #count(X14) 
 # vaalipiirit veks
 filter(!is.na(X3)) %>%
 # Merkistöenkoodaukset
 mutate(
  X17 = iconv(x = X17, from = "Windows-1252", to = "UTF-8"),
  X11 = iconv(x = X11, from = "Windows-1252", to = "UTF-8"),
  X19 = iconv(x = X19, from = "Windows-1252", to = "UTF-8"),
  X18 = iconv(x = X18, from = "Windows-1252", to = "UTF-8"),
  X16 = iconv(x = X16, from = "Windows-1252", to = "UTF-8"),
  X15 = iconv(x = X15, from = "Windows-1252", to = "UTF-8"),
  X14 = iconv(x = X14, from = "Windows-1252", to = "UTF-8"),
  X12 = iconv(x = X12, from = "Windows-1252", to = "UTF-8")
  ) %>% 
 select(vuosi,X3,X6,X11,X14,X16,X39,X40,X41,X15,X12) %>% 
 ungroup()

df_kannatus <- dat_raw %>% 
 select(vuosi,X3,X16,X41) %>% 
 rename(aanet = X41,
     municipality_code = X3
     ) %>% 
 left_join(muni) %>% 
 rename(ehdokasasettaja = X16) %>% 
 mutate(ehdokasasettaja = ifelse(ehdokasasettaja %in% df_puolueet$puolue_nimi, ehdokasasettaja, "muut")) %>% 
 group_by(vuosi,municipality_name_fi,ehdokasasettaja,municipality_code,maakunta_name_fi) %>% 
 summarise(aanet = sum(aanet, na.rm = TRUE)) %>% 
 ungroup()

Koko Suomi maakunnittain

[/kode]
reorder_within <- function(x, by, within, fun = mean, sep = "___", ...) {
 new_x <- paste(x, within, sep = sep)
 stats::reorder(new_x, by, FUN = fun)
}
scale_x_reordered <- function(..., sep = "___") {
 reg <- paste0(sep, ".+$")
 ggplot2::scale_x_discrete(labels = function(x) gsub(reg, "", x), ...)
}

df_kannatus_maakunta <-
 df_kannatus %>% 
 group_by(maakunta_name_fi,vuosi) %>% 
 # maakuntatason kannatus
 mutate(aanet_maakunta = sum(aanet, na.rm = TRUE)) %>% 
 ungroup() %>% 
 group_by(maakunta_name_fi,vuosi,ehdokasasettaja) %>% 
 # maakuntatason kannatus
 mutate(aanet_maakunta_puolue = sum(aanet, na.rm = TRUE),
     kannatus = round(aanet_maakunta_puolue/aanet_maakunta * 100,1)) %>% 
 ungroup() %>% 
 left_join(df_puolueet, by = c("ehdokasasettaja" = "puolue_nimi")) %>% 
 mutate(puolue_lyhenne = factor(puolue_lyhenne, df_puolueet$puolue_lyhenne)) %>% 
  # pudotetaan kunnat
 distinct(vuosi,
      ehdokasasettaja,
      maakunta_name_fi,
      aanet_maakunta,
      aanet_maakunta_puolue,
      kannatus,puolue_lyhenne) %>% 
 filter(!is.na(ehdokasasettaja)) %>% 
 ungroup() %>% 
 # kannatuksen vuosimuutos
 arrange(maakunta_name_fi,ehdokasasettaja,vuosi) %>% 
 group_by(maakunta_name_fi,ehdokasasettaja) %>% 
 mutate(kannatus_ero = round(kannatus - lag(kannatus),1),
     kannatus_ero_label = format(kannatus_ero, nsmall = 1),
     kannatus_ero_label = ifelse(kannatus_ero > 0, paste0("+",kannatus_ero_label), kannatus_ero_label)
                   ) %>%
 filter(vuosi == 2021) %>% 
  ungroup()

ggplot(df_kannatus_maakunta, 
    aes(reorder_within(puolue_lyhenne, -kannatus, maakunta_name_fi), 
      y = kannatus, label = round(kannatus,1))) +
 geom_col(aes(fill = puolue_lyhenne)) +
 geom_text(nudge_y = 2, family = "Space Mono", size = 1.8) +
 scale_fill_manual("kannatus" , values = df_puolueet$vari) +
 facet_geo(~maakunta_name_fi, grid = grid_maakunta, scales = "free_x") + 
 scale_x_reordered() +
 labs(title = "Puolueiden kannatusosuus kuntavaaleissa 2021 maakunnittain",
    subtitle = "Palkin alapuolella prosenttiyksikköinä ero vuoden 2017 vaaleihin") +
 new_scale("fill") +
 geom_label(aes(y = -5, 
         label = kannatus_ero_label, 
         fill = kannatus_ero), 
       color = "black",
       family = "Space Mono",
       label.size = 0,
       size = 1.6, 
       # fontface = "bold",
       label.padding = unit(.10, "lines")) +
 scale_fill_distiller("kannatus_ero", palette = "RdYlGn", direction = +1) +
 theme_minimal(base_family = "Space Mono") +
 theme(axis.text.x = element_text(angle = 270, size = 8, hjust = 0),
    panel.grid = element_blank(),
    legend.position = "Space Mono", 
    axis.text.y = element_blank(), 
    axis.title = element_blank()) -> tmp
ggsave(tmp, filename = "maakunta.png", 
     width = max(grid_maakunta$col)*3, 
     height = max(grid_maakunta$row)*3)

Kannatusosuudet kunnittain

[/kode]
df_kannatus_kunta <- df_kannatus %>% #filter(X3 == 91, vuosi == 2021)
 group_by(municipality_name_fi,municipality_code,vuosi) %>% 
 # maakuntatason kannatus
 mutate(aanet_kunta = sum(aanet, na.rm = TRUE)) %>% 
 ungroup() %>% 
 group_by(vuosi) %>% 
 # maakuntatason kannatus
 mutate(kannatus = round(aanet/aanet_kunta * 100,1)) %>% 
 ungroup() %>% #filter(vuosi == 2021)
 left_join(df_puolueet, by = c("ehdokasasettaja" = "puolue_nimi")) %>% 
 mutate(puolue_lyhenne = factor(puolue_lyhenne, df_puolueet$puolue_lyhenne)) %>% 
 filter(!is.na(ehdokasasettaja)) %>% 
 ungroup() %>% 
 # kannatuksen vuosimuutos
 arrange(municipality_name_fi,ehdokasasettaja,vuosi) %>% 
 group_by(municipality_name_fi,ehdokasasettaja) %>% 
  mutate(kannatus_ero = round(kannatus - lag(kannatus),1),
     kannatus_ero_label = format(kannatus_ero, nsmall = 1),
     kannatus_ero_label = ifelse(kannatus_ero > 0, paste0("+",kannatus_ero_label), kannatus_ero_label)
                   ) %>%
 filter(vuosi == 2021) %>% 
  ungroup() #%>% filter(X3 == 91)

maakunnat <- geofi::grid_maakunta$name %>% .[. != "Ahvenanmaa"]
for (i in seq_along(maakunnat)){

df_kannatus_kunta_tmp <- df_kannatus_kunta[df_kannatus_kunta$maakunta_name_fi %in% maakunnat[i],]
griddi <- get(paste0("grid_", make_clean_names(tolower(maakunnat[i]))))

# oikeat värit!
varit <- df_puolueet[df_puolueet$puolue_lyhenne %in% unique(df_kannatus_kunta_tmp$puolue_lyhenne), ]$vari

ggplot(df_kannatus_kunta_tmp,
    aes(reorder_within(puolue_lyhenne, -kannatus, municipality_name_fi),
      y = kannatus, fill = puolue_lyhenne, label = round(kannatus,1))) +
 geom_col() +
 geom_text(nudge_y = 4, family = "Space Mono", size = 1.8) +
 scale_fill_manual(values = varit) +
 facet_geo(~municipality_name_fi, 
      grid = griddi, 
      scales = "free_x") +
 scale_x_reordered() +
  new_scale("fill") +
 geom_label(aes(y = -5, 
         label = kannatus_ero_label, 
         fill = kannatus_ero), 
       color = "black",
       family = "Space Mono",
       label.size = 0,
       size = 1.8, 
       # fontface = "bold",
       label.padding = unit(.10, "lines")) +
 scale_fill_distiller("kannatus_ero", palette = "RdYlGn", direction = +1) +
 theme_minimal(base_family = "Space Mono") +
 theme(axis.text.x = element_text(angle = 270, size = 8, hjust = 0),
    panel.grid = element_blank(),
    legend.position = "Space Mono", 
    axis.text.y = element_blank(), 
    axis.title = element_blank()) +
 labs(title = glue("Puolueiden kannatusosuudet kuntavaaleissa 2021 kunnittain maakunnassa: {maakunnat[i]}"), 
    subtitle = "Palkin alapuolella prosenttiyksikköinä ero vuoden 2017 vaaleihin") -> tmp
 ggsave(tmp, filename = paste0(i,".png"), 
     width = max(griddi$col)*3, 
     height = max(griddi$row)*3)
}
[/kode]
maakunnat <- geofi::grid_maakunta$name %>% .[. != "Ahvenanmaa"]
for (i in seq_along(maakunnat)){
 
 cat("\n\n")
 cat(glue("## {maakunnat[i]}"))
 cat("\n\n")
 
 path <- glue("<a href = '{i}.png'><img src = '{i}.png' width = '350px'></a>\n<br/>\n\n")
 cat(path)
 
}

Lappi


Kainuu


Pohjois-Pohjanmaa


Keski-Pohjanmaa


Pohjanmaa


Etelä-Pohjanmaa


Pohjois-Savo


Keski-Suomi


Pohjois-Karjala


Pirkanmaa


Satakunta


Etelä-Savo


Päijät-Häme


Kanta-Häme


Etelä-Karjala


Kymenlaakso


Varsinais-Suomi


Uusimaa


Uudelleenkäyttö

Viittaus

BibTeX-viittaus:
@online{kainu2021,
 author = {Kainu, Markus},
 title = {Kuntavaalien tulokset ja geofi-paketin geofacet-datat},
 date = {2021-06-14},
 url = {https://markuskainu.fi/posts/2021-06-13-kuntavaalit-geofi},
 langid = {fi}
}
Viitatkaa tähän teokseen seuraavasti:
Kainu, Markus. 2021. “Kuntavaalien tulokset ja geofi-paketin geofacet-datat.” June 14, 2021. https://markuskainu.fi/posts/2021-06-13-kuntavaalit-geofi.