ows4R-paketti ja Tilastokeskuksen, suurimpien kaupunkien ja muiden organisaatioiden wfs-rajapintojen datat R:ssä

Luokat: data analysis

Pikainen postaus itselle muistiin ja muille tiedoksi.

ows4R: Interface to OGC Web-Services (OWS) on melko uusi R-paketti avointen paikkatietorajapintastandardien lukemiseen R:ssä.

wfs (Web Feature Service) on vektorimuotoisen paikkatietodatan rajapintastandardi ja Suomessa monet organisaatiot jakavat paikkatietodataan sen avulla.

Tässä postissa listataan ensin muutaman viranomaisten ja suuren kaupungin rajapintojen sisällöt. Lopuksi piirretään kartta Tilastokeskuksen aineistosta R:llä.

# Tarvittavat kirjastot
library(ows4R)
library(dplyr)
# Data apien endpointeista ja versioista
apis <- tibble(
 api_url = c("http://geo.stat.fi/geoserver/wfs",
       "http://avaa.tdata.fi/geoserver/paituli/wfs",
       "http://geoserver.ymparisto.fi/geoserver/wfs?",
       "https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs",
       "https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs",
       "http://geoserver.hel.fi/geoserver/ows",
       "https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx",
       "http://gis.vantaa.fi/geoserver/wfs",
       "http://geodata.tampere.fi/geoserver/ows",
       "https://opaskartta.turku.fi/TeklaOGCWeb/WFS.ashx",
       "https://e-kartta.ouka.fi/TeklaOGCWeb/WFS.ashx",
       "http://kartta.kuopio.fi/TeklaOgcWeb/WFS.ashx",
       "https://kartta.rovaniemi.fi/teklaogcweb/WFS.ashx",
       "https://kartta.jkl.fi/TeklaOgcWeb/WFS.ashx",
       "http://lipas.cc.jyu.fi/geoserver/lipas/ows"),
 ver = c("1.0.0",
     "2.0.0",
     "2.0.0",
     "2.0.0",
     "1.0.0",
     "2.0.0",
     "1.0.0",
     "2.0.0",
     "2.0.0",
     "1.0.0",
     "1.0.0",
     "1.0.0",
     "1.0.0",
     "1.0.0",
     "1.0.0"),
 provider = c("Tilastokeskus",
        "Paituli",
        "Syke",
        "HSY",
        "Helsinki",
        "Helsinki geoserver",
        "Espoo",
        "Vantaa",
        "Tampere",
        "Turku",
        "Oulu",
        "Kuopio",
        "Rovaniemi",
        "Jyväskylä",
        "LIPAS")
)

# käydään apit läpi ja kootaan saatavilla olevat datat
api_content_lst <- list()
for (ii in 1:nrow(apis)){
 
 errori <- try(wfs <- WFSClient$new(apis$api_url[ii], 
            serviceVersion = apis$ver[ii], 
            logger = "INFO")
 )
 if ("try-error" %in% class(errori)) next()
 caps <- wfs$getCapabilities()
 ft <- caps$findFeatureTypeByName("", exact = FALSE)
 data_lst <- list()
 if (length(ft) == 0) next()
 for (i in 1:length(ft)){
  data_lst[[i]] <- tibble(name = ft[[i]]$getName(),
              title = ft[[i]]$getTitle())
 }
api_content_lst[[ii]] <- do.call(bind_rows, data_lst) %>% 
 mutate(provider = apis$provider[ii],
     api_url = apis$api_url[ii],
     api_ver = apis$ver[ii])
}
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching http://geo.stat.fi/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching http://avaa.tdata.fi/geoserver/paituli/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities 
## StartTag: invalid element name
## Extra content at the end of the document
## Error : 1: StartTag: invalid element name
## 2: Extra content at the end of the document
## 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching http://geoserver.ymparisto.fi/geoserver/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities 
## Opening and ending tag mismatch: hr line 5 and body
## Opening and ending tag mismatch: body line 5 and html
## EndTag: '</' not found
## Error : 1: Opening and ending tag mismatch: hr line 5 and body
## 2: Opening and ending tag mismatch: body line 5 and html
## 3: EndTag: '</' not found
## 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities 
## Error in curl::curl_fetch_memory(url, handle = handle) : 
##  SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching http://geoserver.hel.fi/geoserver/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching http://gis.vantaa.fi/geoserver/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching http://geodata.tampere.fi/geoserver/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching https://opaskartta.turku.fi/TeklaOGCWeb/WFS.ashx?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching https://e-kartta.ouka.fi/TeklaOGCWeb/WFS.ashx?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching http://kartta.kuopio.fi/TeklaOgcWeb/WFS.ashx?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching https://kartta.rovaniemi.fi/teklaogcweb/WFS.ashx?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching https://kartta.jkl.fi/TeklaOgcWeb/WFS.ashx?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities 
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching http://lipas.cc.jyu.fi/geoserver/lipas/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities
api_content <- do.call(bind_rows, api_content_lst) %>% 
 mutate(provider = factor(provider)) %>%
 select(provider,title,name,api_url,api_ver)

# Aineistojen määrä per organisaatio
api_content %>% 
 count(provider,api_url,api_ver) %>% 
 arrange(desc(n)) %>% 
 rename(aineistoja = n) %>% 
 knitr::kable()
provider api_url api_ver aineistoja
Tilastokeskus http://geo.stat.fi/geoserver/wfs 1.0.0 248
Helsinki https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs 1.0.0 232
Espoo https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx 1.0.0 185
Tampere http://geodata.tampere.fi/geoserver/ows 2.0.0 167
LIPAS http://lipas.cc.jyu.fi/geoserver/lipas/ows 1.0.0 142
Helsinki geoserver http://geoserver.hel.fi/geoserver/ows 2.0.0 119
Turku https://opaskartta.turku.fi/TeklaOGCWeb/WFS.ashx 1.0.0 111
Jyväskylä https://kartta.jkl.fi/TeklaOgcWeb/WFS.ashx 1.0.0 89
Oulu https://e-kartta.ouka.fi/TeklaOGCWeb/WFS.ashx 1.0.0 85
Vantaa http://gis.vantaa.fi/geoserver/wfs 2.0.0 36
Rovaniemi https://kartta.rovaniemi.fi/teklaogcweb/WFS.ashx 1.0.0 2

Aineistot yhdessä taulukossa

Alla olevasta taulukosta voit hakea aineistoja tai vaihtoehtoisesti viedä datan ekseliin.

DT::datatable(api_content %>% select(provider,title,name), 
       filter = "top", 
       rownames = FALSE, 
       extensions = 'Buttons', 
       options = list(
        dom = 'Bfrtip',
        buttons = c('csv', 'excel'))
)

Aineiston lataaminen ja kartan piirtäminen

Ylläolevassa taulukossa on ylimmäisenä Tilastokeskuksen tarjoama AVI-alueet 2013 (1:1 000 000) aineisto, jonka name on tilastointialueet:avi1000k_2013. Tämän postin alusta löytyy Tilastokeskuksen wfs-rajapinnan osoite ja versio. Näillä tiedoilla voit hakea alla olevan esimerkin mukaisesti ko. aineiston ja piirtää siitä kartan ggplot2-kirjaston avulla.

wfs <- WFSClient$new("http://geo.stat.fi/geoserver/wfs", 
            serviceVersion = "1.0.0", 
            logger = "INFO")
## [ows4R][INFO] OWSGetCapabilities - Fetching http://geo.stat.fi/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&request=GetCapabilities
caps <- wfs$getCapabilities()
ft <- caps$findFeatureTypeByName("tilastointialueet:avi1000k_2013", exact = TRUE)
shape <- ft$getFeatures() 
## [ows4R][INFO] WFSGetFeature - Fetching http://geo.stat.fi/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&typeName=tilastointialueet:avi1000k_2013&request=GetFeature 
## [ows4R][INFO] WFSDescribeFeatureType - Fetching http://geo.stat.fi/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&typeName=tilastointialueet:avi1000k_2013&request=DescribeFeatureType
library(ggplot2)
library(hrbrthemes)
ggplot(shape, aes(fill = nimi, label = stringr::str_trim(nimi))) + 
 geom_sf(alpha = .6, color = alpha("white", 2/3)) + 
 geom_sf_label(color = "white", family = "Roboto Condensed") +
 theme_ipsum_rc(grid_col = "white") +
 theme(axis.text = element_blank(),
    axis.title = element_blank()) +
 scale_fill_ipsum() +
 theme(legend.position = "none") +
 labs(title = "AVI-alueet 2013 (1:1 000 000)", 
    caption = "Data: http://geo.stat.fi/geoserver/wfs?service=WFS&version=1.0.0&typeName=tilastointialueet:avi1000k_2013")

Katso myös