Kitkaton data, Suomen rakennukset ja R

Luokat: R

Digi- ja väestövirasto (DVV) on julkaissut uuden version Suomalaisten rakennusten osoitteet, postinumerot ja WGS84-koordinaatit ja tällä kertaa ns. kitkattomana datana (frictionless data).

Frictionless data -projektissa pyritään luomaan (taas kerran) tekstipohjainen paketointiformaatti, joka on yhteensopiva eri alustojen ja ohjelmistojen kesken. Syyskuussa 2020 työkalut löytyvät jo seuraaviin ohjelmointikieliin:

Ideana siis on että paketti sisältää json-muotoiset metadatat pakettiin kuuluvien datojen sisällöstä, sijainnista, lisensseistä sekä teknisistä spesifikaatioista. Eri kielille hehitetyillä työkaluilla nämä tiedot on helppo lukea kullekin kielelle ominaisella tavalla.


Seuraavaksi katsotaan DVV:n uutta dataa tarkemmin R-kielen avulla.

Aluksi ladataan zipattu paketti levylle, puretaan se kansioon sekä listataan paketista löytyvät data.

library(dplyr) # CRAN
library(sp) # CRAN
library(sf) # CRAN
library(fs) # CRAN
library(glue) # CRAN
library(archive) # remotes::install_github("jimhester/archive")
library(jsonlite) # CRAN
library(tableschema.r) # CRAN
library(datapackage.r) # CRAN

datadir <- glue('{Sys.getenv("blogin_datapolku")}dvv_kitkaton/')
dir_create(datadir)
datazip <- glue('{datadir}/datazuo.7z')
# Ladataan paketti
download.file("https://www.avoindata.fi/data/dataset/941b70c8-3bd4-4b4e-a8fb-0ae29d2647a1/resource/18e2b019-e986-4cf5-abfe-e6771f6e04d8/download/finland_addresses_2020-11-13_json.7z",
       destfile = datazip)
# Puretaan paketti
archive::archive_extract(datazip,
             dir = datadir)
# Poistetaan paketti
file_delete(datazip)
# Listataan paketin tiedostot
dir_info(datadir, recurse = TRUE) %>% 
 select(path,size,modification_time) %>% 
 arrange(size) -> flies
print(flies %>% 
     mutate(path = sub("^.+dvv_", "dvv_", path)), 
   n = 30)
## # A tibble: 24 × 3
##  path                         size modification_time 
##  <fs::path>                    <fs::b> <dttm>       
## 1 dvv_kitkaton/csv_dialect.json             172 2020-11-13 11:07:54
## 2 dvv_kitkaton/json_table_schema.json         2.06K 2020-11-13 11:07:54
## 3 dvv_kitkaton/datapackage.json            3.89K 2020-11-13 11:07:54
## 4 dvv_kitkaton/data                   4K 2020-11-13 11:08:31
## 5 dvv_kitkaton/data/19_addresses_2020-11-13.csv    1.96M 2020-11-13 11:07:55
## 6 dvv_kitkaton/data/15_addresses_2020-11-13.csv    3.42M 2020-11-13 11:08:02
## 7 dvv_kitkaton/data/17_addresses_2020-11-13.csv    4.59M 2020-11-13 11:07:58
## 8 dvv_kitkaton/data/08_addresses_2020-11-13.csv    7.41M 2020-11-13 11:08:17
## 9 dvv_kitkaton/data/07_addresses_2020-11-13.csv    8.31M 2020-11-13 11:08:19
## 10 dvv_kitkaton/data/04_addresses_2020-11-13.csv    8.39M 2020-11-13 11:08:25
## 11 dvv_kitkaton/data/06_addresses_2020-11-13.csv    8.63M 2020-11-13 11:08:20
## 12 dvv_kitkaton/data/13_addresses_2020-11-13.csv    9.95M 2020-11-13 11:08:06
## 13 dvv_kitkaton/data/14_addresses_2020-11-13.csv   10.01M 2020-11-13 11:08:04
## 14 dvv_kitkaton/data/11_addresses_2020-11-13.csv    10.5M 2020-11-13 11:08:10
## 15 dvv_kitkaton/data/18_addresses_2020-11-13.csv   11.59M 2020-11-13 11:07:57
## 16 dvv_kitkaton/data/03_addresses_2020-11-13.csv    11.7M 2020-11-13 11:08:28
## 17 dvv_kitkaton/data/09_addresses_2020-11-13.csv   12.77M 2020-11-13 11:08:15
## 18 dvv_kitkaton/data/10_addresses_2020-11-13.csv   13.36M 2020-11-13 11:08:13
## 19 dvv_kitkaton/data/12_addresses_2020-11-13.csv    13.9M 2020-11-13 11:08:08
## 20 dvv_kitkaton/data/16_addresses_2020-11-13.csv   17.73M 2020-11-13 11:08:01
## 21 dvv_kitkaton/data/05_addresses_2020-11-13.csv    18.8M 2020-11-13 11:08:24
## 22 dvv_kitkaton/data/02_addresses_2020-11-13.csv    20.7M 2020-11-13 11:08:33
## 23 dvv_kitkaton/data/01_addresses_2020-11-13.csv    30.7M 2020-11-13 11:08:37
## 24 …v_kitkaton/data/Finland_addresses_2020-11-13.csv 224.5M 2020-11-13 11:08:31

Paketissa siis on 23 tiedostoa ja yksi kansio ./data. Paketissa on kolme .json-tiedostoa ja katsotaan ensin niiden sisältö.

# Printataan .JSON tiedostojen sisältö
flies %>% 
 filter(grepl("json", path)) %>% 
 pull(path) -> jsons
jsons %>% sub("^.+dvv_", "dvv_", .)
## dvv_kitkaton/csv_dialect.json    dvv_kitkaton/json_table_schema.json 
## dvv_kitkaton/datapackage.json

csv_dialect.json -tiedostossa kerrotaan datatiedostojen csv:n murre seuraavasti.

plyr::ldply(fromJSON(jsons[1]), data.frame) %>% as_tibble()
## # A tibble: 7 × 2
##  .id       X..i..
##  <chr>      <chr> 
## 1 csvddfVersion  "1.2" 
## 2 delimiter    ","  
## 3 doubleQuote   "TRUE"
## 4 lineTerminator  "\r\n"
## 5 quoteChar    "\"" 
## 6 skipInitialSpace "TRUE"
## 7 header      "TRUE"

json_table_schema.json -tiedostossa taas kerrotaan datatiedostojen sarakkeiden nimet, datatyypit ja kuvaukset.

plyr::ldply(fromJSON(jsons[2]), data.frame) %>% as_tibble()
## # A tibble: 9 × 4
##  .id  name      type  description                  
##  <chr> <chr>      <chr>  <chr>                     
## 1 fields building_id   string Identifier for Finnish buildings        
## 2 fields region     string Identification number for Finnish regions. See…
## 3 fields municipality  string Identification number for Finnish municipaliti…
## 4 fields street     string Street name: an identifying name given to a st…
## 5 fields house_number  string Unique number to each building in a street or …
## 6 fields postal_code   string Series of digits included in a postal address …
## 7 fields latitude_wgs84 number Coordinate latitude in the WGS 84 standard. Th…
## 8 fields longitude_wgs84 number Coordinate longitude in the WGS 84 standard. T…
## 9 fields building_use  integer Intended use of building. The identification c…

datapackage.json -tiedostossa puolestaan on yleistä metatietoa datasta ja julkaisijasta kuten datan lisenssi.

jsonlite::prettify(readLines(jsons[3]))
## {
##   "name": "finnish-addresses-postalcodes-and-coordinates",
##   "title": "Data of finnish addresses with postal codes and coordinates",
##   "description": "The data is provided for separately for each region (e.g.: xx_addresses_yyyy-mm-dd.csv) and alternatively as a single csv file (e.g.: Finland_addresses_yyyy-mm-dd.csv). See this link for region codes: https://dvv.fi/tilastot-ja-luettelot, file Maakunnat.xlsx",
##   "licenses": [
##     {
##       "url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
##       "name": "Creative Commons Attribution 4.0 International",
##       "version": "4.0"
##     },
##     {
##       "url": "http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs189",
##       "name": "Finnish public sector open data license"
##     }
##   ],
##   "sources": [
##     {
##       "name": "DVV Population Information System",
##       "web": "http://dvv.fi/en/population-information-system"
##     }
##   ],
##   "maintainers": [
##     {
##       "name": "Mika Honkanen",
##       "email": "mika.honkanen@dvv.fi",
##       "web": "https://www.avoindata.fi/en"
##     }
##   ],
##   "publishers": [
##     {
##       "name": "Mika Honkanen",
##       "email": "mika.honkanen@dvv.fi",
##       "web": "https://www.avoindata.fi/en"
##     }
##   ],
##   "resources": [
##     {
##       "name": "addresses",
##       "path": "./data/*.csv",
##       "format": "csv",
##       "mediatype": "text/csv",
##       "schema": {
##         "fields": [
##           {
##             "name": "building_id",
##             "type": "string",
##             "description": "Identifier for Finnish buildings"
##           },
##           {
##             "name": "region",
##             "type": "string",
##             "description": "Identification number for Finnish regions. See: https://dvv.fi/tilastot-ja-luettelot, file Maakunnat.xlsx"
##           },
##           {
##             "name": "municipality",
##             "type": "string",
##             "description": "Identification number for Finnish municipalities. See: http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/kunta/001-2019/index.html"
##           },
##           {
##             "name": "street",
##             "type": "string",
##             "description": "Street name: an identifying name given to a street"
##           },
##           {
##             "name": "house_number",
##             "type": "string",
##             "description": "Unique number to each building in a street or area, with the intention of making it easier to locate a particular building"
##           },
##           {
##             "name": "postal_code",
##             "type": "string",
##             "description": "Series of digits included in a postal address for the purpose of sorting mail."
##           },
##           {
##             "name": "latitude_wgs84",
##             "type": "number",
##             "description": "Coordinate latitude in the WGS 84 standard. The World Geodetic System (WGS) is a standard for use in cartography, geodesy, and navigation including GPS."
##           },
##           {
##             "name": "longitude_wgs84",
##             "type": "number",
##             "description": "Coordinate longitude in the WGS 84 standard. The World Geodetic System (WGS) is a standard for use in cartography, geodesy, and navigation including GPS."
##           },
##           {
##             "name": "building_use",
##             "type": "integer",
##             "description": "Intended use of building. The identification codes with the corresponding letter codes from stat.fi are: 0 The intended use of building is lacking, 1 Residental building or business premises (A - H), and 2 Production building or other building (J - N). See: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-2018-07-12/index_en.html"
##           }
##         ]
##       }
##     }
##   ]
## }
## 

Katsotaan sitten tarkemmin datapackage.json:n resources-kohtaa

fromJSON(jsons[3]) %>% 
 .$resources -> resources
str(resources)
## 'data.frame':  1 obs. of 5 variables:
## $ name   : chr "addresses"
## $ path   : chr "./data/*.csv"
## $ format  : chr "csv"
## $ mediatype: chr "text/csv"
## $ schema  :'data.frame':  1 obs. of 1 variable:
##  ..$ fields:List of 1
##  .. ..$ :'data.frame': 9 obs. of 3 variables:
##  .. .. ..$ name    : chr "building_id" "region" "municipality" "street" ...
##  .. .. ..$ type    : chr "string" "string" "string" "string" ...
##  .. .. ..$ description: chr "Identifier for Finnish buildings" "Identification number for Finnish regions. See: https://dvv.fi/tilastot-ja-luettelot, file Maakunnat.xlsx" "Identification number for Finnish municipalities. See: http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/kunta/001-2019/index.html" "Street name: an identifying name given to a street" ...

Sieltä käy ilmi mm. datatiedostojen sijainti (./data) sekä schema-kohdan alta vielä toistamiseen datojen kenttien tiedot.

resources$schema$fields[[1]] %>% as_tibble()
## # A tibble: 9 × 3
##  name      type  description                      
##  <chr>      <chr>  <chr>                         
## 1 building_id   string Identifier for Finnish buildings           
## 2 region     string Identification number for Finnish regions. See: https…
## 3 municipality  string Identification number for Finnish municipalities. See…
## 4 street     string Street name: an identifying name given to a street  
## 5 house_number  string Unique number to each building in a street or area, w…
## 6 postal_code   string Series of digits included in a postal address for the…
## 7 latitude_wgs84 number Coordinate latitude in the WGS 84 standard. The World…
## 8 longitude_wgs84 number Coordinate longitude in the WGS 84 standard. The Worl…
## 9 building_use  integer Intended use of building. The identification codes wi…

Nyt kun on tiedossa datojen sijainnit, voimme ladata datat R:ään. Sivun alussa olevasta tiedostolistauksesta saattoi huomata että datat ovat sekä maakunnittaisina tiedostoina maakuntakoodilla merkittynä sekä koko maan tiedostona. Maakuntatatoista suurin on Uudenmaan data /home/aurelius/btsync/web/markuskainu19/local_data/dvv_kitkaton/data/Finland_addresses_2020-11-13.csv ja tehdään sen pohjalta pieni kartta.

Koska sarake-erottimena on pilkku, R:ssä meille riittää kun luetaan data normaalilla read.csv-funktiolla. Koska datat ovat melko suuria, käytän readr-paketin funktioita tässä esimerkissä

library(readr)
d <- read_csv(flies[nrow(flies),]$path)
head(d)
## # A tibble: 6 × 9
##  building_id region municipality street house_number postal_code latitude_wgs84
##  <chr>    <chr> <chr>    <chr> <chr>    <chr>        <dbl>
## 1 100085724R <NA>  <NA>     <NA>  <NA>     25830         60.1
## 2 100170063B <NA>  <NA>     <NA>  <NA>     34550         62.1
## 3 100170070K <NA>  <NA>     <NA>  <NA>     34550         62.1
## 4 100170071L <NA>  <NA>     <NA>  <NA>     39700         62.0
## 5 100170072M <NA>  <NA>     <NA>  <NA>     39700         61.9
## 6 100170073N <NA>  <NA>     <NA>  <NA>     34550         62.0
## # … with 2 more variables: longitude_wgs84 <dbl>, building_use <dbl>

Datat näyttää oikein fiksulta, rakennuksia on yhteensä 3692631. Piiretään datan rakennuksista vielä loppuun kartta niin että siinä ovat kaikki Helsingin Mannerheimintiellä olevat rakennukset.

manskun_rakennukset <- d %>% 
 filter(municipality == "091",
     street == "Mannerheimintie") 
manskun_rakennukset
## # A tibble: 180 × 9
##  building_id region municipality street     house_number postal_code
##  <chr>    <chr> <chr>    <chr>      <chr>    <chr>   
## 1 100809206V 01   091     Mannerheimintie 15b     00260   
## 2 100809208X 01   091     Mannerheimintie 15a     00260   
## 3 1013132799 01   091     Mannerheimintie 113     00300   
## 4 1017008098 01   091     Mannerheimintie 166     00300   
## 5 101797595C 01   091     Mannerheimintie 113     00280   
## 6 102320284A 01   091     Mannerheimintie 117     00280   
## 7 102384058J 01   091     Mannerheimintie 81a     00270   
## 8 102384059K 01   091     Mannerheimintie 81a     00270   
## 9 102384063P 01   091     Mannerheimintie 81-83    00270   
## 10 102394189B 01   091     Mannerheimintie <NA>     00280   
## # … with 170 more rows, and 3 more variables: latitude_wgs84 <dbl>,
## #  longitude_wgs84 <dbl>, building_use <dbl>

Datan sarakkeiden kuvauksessa kerrotaan building_use-sarakkeesta seuraavaa: Intended use of building. The identification codes with the corresponding letter codes from stat.fi are: 0 The intended use of building is lacking, 1 Residental building or business premises (A - H), and 2 Production building or other building (J - N). See: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-2018-07-12/index_en.html. Eli luetaan se mukaan osoitteesta: http://www.stat.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-2018-07-12/tekstitiedosto.txt

Mannerheimintiellä rakennuksia on 179 ja kartalla ne sijoittuvat näin käyttötarkoituksen mukaan:

rak_sf <- st_as_sf(manskun_rakennukset,
              coords = c("longitude_wgs84", 
                    "latitude_wgs84"),
              crs = "+proj=longlat +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +no_defs")

tmpflie <- tempfile()
download.file("https://www.stat.fi/fi/luokitukset/rakennus/rakennus_1_20180712/export/", 
       destfile = tmpflie) 

kayttotark <- read.csv(tmpflie, sep = ";", skip = 3, header = TRUE) %>% 
 mutate(koodi = as.integer(gsub("'", "", code))) %>% 
 rename(nimike = classificationItemName)
rak_sf2 <- left_join(rak_sf,kayttotark, 
           by = c("building_use" = "koodi"))

library(leaflet)
labels <- sprintf(
 "%s<br/>Käyttötarkoitus: %s",
 paste(rak_sf2$street, rak_sf2$house_number), rak_sf2$nimike
) %>% lapply(htmltools::HTML)
paletti <- colorFactor(
 palette = "Set1",
 domain = rak_sf2$nimike)
leaflet(rak_sf2) %>%
 addTiles(options = tileOptions(opacity = .7)) %>% 
 addCircleMarkers(color = ~paletti(rak_sf2$nimike),label = labels) %>% 
 addLegend("bottomleft", pal = paletti, 
      values = ~nimike,
  opacity = 1
 )

Aivan lopuksi piirretään vielä kartta kaikista datan Helsingin rakennuksista 500m x 500m kuusikulmio-ruuduissa. Tolpan pituus tarkoittaa kussakin ruudussa sijaitsevien rakennusten lukumäärää.

library(mapdeck)
set_token(Sys.getenv("MAPDECK_TOKEN"))

mapdeck( style = mapdeck_style("dark"), pitch = 45) %>%
 add_hexagon(
  data = d %>% filter(municipality == "091", 
            !is.na(longitude_wgs84))
  , lat = "latitude_wgs84"
  , lon = "longitude_wgs84"
  , layer_id = "hex_layer"
  , elevation_scale = 30
  , radius = 500
  , colour_range = colourvalues::colour_values(1:6, palette = colourvalues::get_palette("viridis")[70:256,])
 )