Avointa kaupunkipyörädataa - Open bikeshare data

Luokat: open data

Hyvää avoimen datan päivää! Happy open data day!!

Olen kerännyt dataa Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmän avoimen rajapinnan kautta viiden minuutin välein kaudet 2017, 2018 ja 2019. 50 miljoonaa riviä dataa dokumentoitu ja ladattavissa vapaasti osoitteesta: data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat.

I have collected data from Helsinki bike sharing scheme open api at every five minutes since season 2017. 50 million rows of data is documented and available for download for any use at: data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat.

Esimerkki R-kielellä / Example using R-language

Vapaiden pyörien määrät viikolla 22 vuosina 2018-2019 tellingeillä, jotka päättyvät sanaan metroasema

Number of available bikes on week 22 in 2018-2019 at stations ending with metroasema

library(tidyverse)
tmpdir <- tempdir()
tmpfly <- paste0(tmpdir,"/tmpdata.csv.gz")
download.file(url = "https://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2017.csv.gz", 
       destfile = tmpfly)
dat17 <- read_csv2(tmpfly) %>% filter(week == 25)
download.file(url = "https://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2018.csv.gz", 
       destfile = tmpfly)
dat18 <- read_csv2(tmpfly) %>% filter(week == 25)
download.file(url = "https://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/data_2019.csv.gz", 
       destfile = tmpfly)
dat19 <- read_csv2(tmpfly) %>% filter(week == 25)

dat <- bind_rows(
 dat17,
 dat18,
 dat19
)

stations <- read_csv2("https://data.markuskainu.fi/opendata/kaupunkipyorat/tellingit_2017-2019.csv.gz")

dat25 <- dat %>% 
 left_join(stations %>% 
       select(-time)) %>% 
 filter(grepl("metroasema$", name)) %>% 
 mutate(time = as.POSIXct(time))

ggplot(dat25, aes(x = time, y = bikesAvailable, color = name, group = name)) +
 geom_line() +
 facet_wrap(~year, scales = "free_x", ncol = 1) +
 theme_minimal(base_family = "PT Sans") +
 labs(title = "Vapaiden pyörien määrä viikolla 25 vuosina 2017, 2018 ja 2019",
    subtitle = "Mukana `Töölö`-alkuiset telineet",
    y = "Vapaiden pyörien määrä", x = NULL, color = "tellinki")
## [1] "LC_CTYPE=fi_FI.UTF-8;LC_NUMERIC=C;LC_TIME=fi_FI.UTF-8;LC_COLLATE=fi_FI.UTF-8;LC_MONETARY=fi_FI.UTF-8;LC_MESSAGES=C.UTF-8;LC_PAPER=C.UTF-8;LC_NAME=C;LC_ADDRESS=C;LC_TELEPHONE=C;LC_MEASUREMENT=C.UTF-8;LC_IDENTIFICATION=C"

Katso myös

',